Новини кардіології та кардіохірургії

Антитромботична терапія при фібриляції передсердь у пацієнтів з гострим коронарним синдромом та/або яким планується проведення черезшкірних коронарних чи клапанних втручань:
спільний консенсусний документ робочої групи з проблем тромбозів Європейського товариства кардіологів, Європейської асоціації ритму серця (EHRA), Європейської асоціації черезшкірних серцево-судинних втручань (EAPCI) та Європейської асоціації фахівців з невідкладних серцево-судинних станів (ACCA) 

Представлено консенсусні рекомендації щодо ведення пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП), гострим коронарним синдромом та/або таких, яким здійснено черезшкірне коронарне втручання/стентування. Антикоагулянтна терапія в пацієнтів з неклапанною ФП передбачає застосування або антагоністів вітаміну К у підібраних, добре контрольованих дозах, або нових пероральних антикоагулянтів.Наголошено на необхідності оцінки в пацієнтів з ФП ризику виникнення інсульту (за шкалою CHA2DS2-VASc) і геморагічного ризику (за шкалою HAS-BLED).

Ключові слова: фібриляція передсердь, гострий коронарний синдром, пероральні антикоагулянти, первинне черезшкірне коронарне втручання

 


Антитромботическая терапия при фибрилляции предсердий у пациентов с острым коронарным синдромом и/или которым планируется проведение чрескожных коронарных или клапанных вмешательств:
общий консенсусный документ рабочей группы по проблемам тромбозов Европейского общества кардиологов, Европейской ассоциации ритма сердца (EHRA), Европейской ассоциации чрескожных сердечно-сосудистых вмешательств (EAPCI) и Европейской ассоциации специалистов по неотложным сердечно-сосудистым состояниям (ACCA)

Представлены консенсусные рекомендации по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП), острым коронарным синдромом и/или таких, которым осуществлено чрескожное коронарное вмешательство/стентирование. Антикоагулянтная терапия у пациентов с неклапанной ФП предусматривает применение или антагонистов витамина К в подобранных, хорошо контролируемых дозах, или новых пероральных антикоагулянтов. Подчеркнута необходимость оценки у пациентов с ФП риска возникновения инсульта (по шкале CHA2DS2-VASc) и геморрагического риска (по шкале HAS-BLED).

Ключевые слова:  фибрилляция предсердий, острый коронарный синдром, пероральные антикоагулянты, первичное чрескожное коронарное вмешательство.

 

[PDF] [Література]