Технології діагностики та лікування

Реканалізація коронарних артерій з хронічною оклюзією, антеградний підхід: показання, сучасні можливості та власний досвід

С.М. Фуркало

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, Київ

Хронічну оклюзію коронарної артерії визначають як повну відсутність антеградного кровотоку по артерії – TIMI 0 (Thrombolysis in Myocardial Infarction) – при існуванні оклюзії більше 3 місяців від моменту виникнення. Реваскуляризація міокарда лівого шлуночка у хворого з хронічною оклюзією коронарної артерії має на меті полегшення стенокардії напруження, поліпшення насосної функції міокарда, зменшення необхідності в аортокоронарному шунтуванні і зниження ризику подальших коронарних подій. За нашими даними, хронічні коронарні оклюзії трапляються при проведенні не менше ніж 30 % коронарографій. За останні кілька років впровадження в клінічну практику ретроградного підходу привело до підвищення ефективності процедури до 80–90 % і більше в руках експертів. Ми володіємо досвідом виконання понад 500 операцій у хворих з оклюзією коронарних артерій. Реканалізацію артерії з хронічною оклюзією виконують тільки в разі доведеної життєздатності міокарда в зоні перфузії окклюзії. Білатеральна канюляція коронарних артерій обов’язкова при операції реканалізації оклюзії. Застосування стентів з лікарським покриттям обов’язкове при реканалізації оклюзованої артерії. За необхідності потрібно бути готовим застосувати більше одного стента.

Ключові слова: коронарна артерія, оклюзія, реканалізація, ретроградний доступ, антеградний доступ.


Реканализация коронарных артерий с хронической окклюзией, антеградный подход: показания, современные возможности и собственный опыт

С.Н. Фуркало

Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, Киев

Хроническую окклюзию коронарной артерии определяют как полное отсутствие антеградного кровотока по артерии – TIMI 0 (Thrombolysis in Myocardial Infarction) – при существовании окклюзии более 3 месяцев от момента возникновения. Реваскуляризацию миокарда левого желудочка у больного с хронической окклюзией коронарной артерии проводят с целью облегчения стенокардии напряжения, улучшения насосной функции миокарда, уменьшения необходимости в аортокоронарном шунтировании и снижения риска последующих коронарных событий. По нашим данным, хронические коронарные окклюзии встречаются при проведении не менее чем 30 % коронарографий. В последние несколько лет внедрение в клиническую практику ретроградного подхода привело к повышению эффективности процедуры до 80–90 % и более в руках экспертов. Мы располагаем опытом более 500 операций у больных с окклюзиями коронарных артерий. Реканализацию коронарных артерий с хронической окклюзией выполняют только в случае доказанной жизнеспособности миокарда в зоне перфузии окклюзированной артерии. Билатеральная канюляция коронарных артерий обязательна при операции реканализации. Применение стентов с лекарственным покрытием обязательно при реканализации окклюзированной артерии. При необходимости нужно быть готовым применить более одного стента.

Ключевые слова: коронарная артерия, окклюзия, реканализация, ретроградный доступ, антеградный доступ.

 

[PDF] [Література]