Випадок із практики

Диференціальна діагностика некомпактного лівого шлуночка та гіпертрофічної кардіоміопатії

Н.Ю. Осовська

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Некомпактний лівий шлуночок трапляється значно частіше, ніж його діагностують, або замість нього діагностують іншу патологію, в основному гіпертрофічну кардіоміопатію. У статті представлено випадок з клінічної практики, який ілюструє етапи встановлення діагнозу некомпактного лівого шлуночка та диференціальну діагностику між некомпактним лівим шлуночком і гіпертрофічною кардіоміопатією. Наявність у пацієнта спільних ознак некомпактного лівого шлуночка та синдрому дисплазії сполучної тканини дозволила припустити етіопатогенетичний зв’язок між цими патологічними станами. У статті продемонстровано кілька варіантів лікування некомпактного лівого шлуночка, відомих на сьогоднішній день. Несприятливий прогноз та висока летальність при некомпактному лівому шлуночку визначають необхідність його розпізнавання на ранніх стадіях і диференційованого підходу до лікування залежно від тяжкості стану хворого з використанням сучасних методів як консервативного, так і хірургічного лікування.

Ключові слова: некомпактний лівий шлуночок, синдром дисплазії сполучної тканини, гіпертрофічна кардіоміопатія.


Дифференциальная диагностика некомпактного левого желудочка и гипертрофической кардиомиопатии

Н.Ю. Осовская

Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова

Некомпактный левый желудочек встречается значительно чаще, чем его диагностируют, или вместо него диагностируют другую патологию, в основном гипертрофическую кардиомиопатию. В статье представлен случай из клинической практики, иллюстрирующий этапы установления диагноза некомпактного левого желудочка и дифференциальную диагностику между некомпактным левым желудочком и гипертрофической кардиомиопатией. Наличие у пациента общих черт некомпактного левого желудочка и синдрома дисплазии соединительной ткани позволило предположить этиопатогенетическую связь между данными патологическими состояниями. В статье освещено несколько вариантов лечения некомпактного левого желудочка, известных на сегодняшний день. Неблагоприятный прогноз и высокая летальность при некомпактном левом желудочке определяют необходимость его распознавания на ранних стадиях и дифференцированного подхода к лечению в зависимости от тяжести состояния больных с использованием современных методов как консервативного, так и хирургического лечения.

Ключевые слова: некомпактный левый желудочек, синдром дисплазии соединительной ткани, гипертрофическая кардиомиопатия.

 

[PDF] [Література]