Технології діагностики та лікування

Протезування аортального клапана малоінвазивним доступом з використанням L-подібної міністернотомії

Б.М. Тодуров, В.О. Шевченко, Г.І. Дарвіш, А.В. Марковець, І.О. Аксьонова, Н.В. Понич, А.В. Іванюк

Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»

Розглянуто клінічний випадок протезування аортального клапана за допомогою L-подібної міністернотомії. Описано переваги цього методу порівняно із застосуванням поздовжньої серединної стернотомії. Використання міні-доступу для операції на аортальному клапані привело до зниження обсягу післяопераційної крововтрати, зменшення доз наркотичних анальгетиків у післяопераційний період, скорочення часу до виконання екстубації порівняно зі стандартною технікою. Міністернотомія – це ефективна і безпечна методика, що дозволяє пацієнтові завдяки мінімізації хірургічної травми зменшити фінансові витрати на лікувальний процес, без використання вартісного обладнання.

Ключові слова: міністернотомія, протезування аортального клапана, поздовжня серединна стернотомія.


Протезирование аортального клапана малоинвазивным доступом
с использованием L-образной министернотомии

Б.М. Тодуров, В.А. Шевченко, Г.И. Дарвиш, А.В. Марковец,  И.А. Аксенова, Н.В. Понич, А.В. Иванюк

Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»

Рассмотрен клинический случай протезирования аортального клапана при помощи L-образной министернотомии. Описаны преимущества данного метода по сравнению с применением продольной срединной стернотомии. Использование мини-доступа для операции на аортальном клапане привело к снижению объема послеоперационной кровопотери, уменьшению доз наркотических анальгетиков в послеоперационный период, сокращению времени до выполнения экстубации по сравнению со стандартной техникой. Министернотомия является эффективной и безопасной методикой, позволяя пациенту за счет минимизации хирургической травмы уменьшить финансовые затраты на лечебный процесс, без использования дорогостоящего оборудования.

Ключевые слова: министернотомия, протезирование аортального клапана, продольная срединная стернотомия.

 

[PDF] [Література]