Технології діагностики та лікування

Перший досвід ендоваскулярного ендопротезування аортального клапана

Є.В. Аксьонов, В.С. Берестовенко, Ю.В. Панічкін, Р.М. Вітовський,  Б.М. Гуменюк, Б.Б. Кравчук,
В.М. Бешляга, М.Н. Дирда, О.О. Мазур,  І.М. Кравченко, В.І. Кравченко

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ

У статті наведено ознаки аортального стенозу, коротко охарактеризовано відомі на сьогодні способи лікування цієї патології. Детально розглянуто технологію транскатетерної імплантації аортального клапана CoreValve, досліджено можливості її застосування, безпечність та ефективність. Висновки зроблено за результатами успішного виконання транскатетерної імплантації аортального клапана чотирьом пацієнтам з вираженим аортальним стенозом. Після лікування хворі відзначали поліпшення загального стану: різке зменшення задишки і периферичних набряків, мінімізацію дискомфорту в ділянці серця, значне підвищення фізичної активності. З огляду на дані літератури і власний досвід авторів, транскатетерна імплантація аортального клапана CoreValve – це перспективний і відносно безпечний спосіб заміни нативного аортального клапана, особливо в пацієнтів похилого віку й осіб з високим ризиком.

Ключові слова: виражений аортальний стеноз, транскатетерна імплантація аортального клапана, протезування аортального клапана.


Первый опыт эндоваскулярного эндопротезирования аортального клапана

Е.В. Аксенов, В.С. Берестовенко, Ю.В. Паничкин, Р.М. Витовский, Б.Н. Гуменюк, Б.Б. Кравчук,
В.М. Бешляга, М.Н. Дырда, А.А. Мазур, И.Н. Кравченко, В.И. Кравченко

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

В статье перечислены признаки аортального стеноза, кратко охарактеризованы известные на сегодняшний день способы лечения данной патологии. Детально рассмотрены технологии транскатетерной имплантации аортального клапана CoreValve, исследованы возможности ее применения, безопасность и эффективность. Выводы сделаны на основании результатов успешного выполнения транскатетерной имплантации аортального клапана четырем пациентам с выраженным аортальным стенозом. После лечения больные отмечали улучшение общего состояния: резкое уменьшение одышки и периферических отеков, минимизацию дискомфорта в области сердца, значительное повышение физической активности. Учитывая данные литературы и собственный опыт авторов, транскатетерная имплантация аортального клапана CoreValve – это перспективный и относительно безопасный способ замены нативного аортального клапана, особенно у пациентов пожилого возраста и лиц с высоким риском.

Ключевые слова: выраженный аортальный стеноз, транскатетерная имплантация аортального клапана, протезирование аортального клапана.

 

[PDF] [Література]