Оригінальні дослідження

Особливості діагностики та хірургічного лікування венозних форм природжених судинних мальформацій нижніх кінцівок

Л.М. Чернуха, А.А. Гуч, М.О. Артеменко, Г.Г. Влайков, І.В. Гомоляко, Т.Д. Задорожна, О.І. Парницька,
А.В. Тодосьєв

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, Київ

З усіх природжених судинних мальформацій нижніх кінцівок найбільш часто трапляються венозні форми – до 79 %, що обумовлює актуальність проблеми. Мета роботи – поліпшити результати діагностики та лікування пацієнтів шляхом застосування диференційованого патогенетично обґрунтованого підходу до лікування, з використанням хірургічних, лазерних та ехосклерозувальних методик. Обстежено і прооперовано 106 пацієнтів: більшу частку (62,26 %) становили жінки, більше половини хворих були віком 15–25 років. Обстеження передбачало кольорове дуплексне сканування судин нижніх кінцівок, ультразвукове дослідження навколишніх м’яких тканин; рентгеноконтрастну флебографію і комп’ютерну томографію проводили за показаннями; визначали маркери проліферації: ознаки дисморфозу на морфологічному рівні та рівень експресії рецептора до судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) – Flk-1/KDR (VEGFR 2); виконували патоморфологічне й імуногістохімічне дослідження. Усіх хворих розділили на 4 групи: зі стовбуровими формами з ураженням поверхневої венозної системи (65 пацієнтів; 61,32 %); зі стовбуровими формами з ураженням глибокої венозної системи (29; 27,55 %); з екстрастовбуровими формами (7; 6,60 %); з поєднаними формами ураження (5; 4,72 %). Доведено проліферативну активність мальформацій; згідно з розподілом пацієнтів на групи диференційовано застосували хірургічне лікування, зокрема ендовазальну лазерну коагуляцію та ехосклеротерапію. Вдалося досягти 74,53 % задовільних віддалених результатів лікування пацієнтів з венозними формами природжених судинних мальформацій нижніх кінцівок, у тому числі з ураженням глибокої венозної системи та поєднаними ураженнями.

Ключові слова: природжена судинна мальформація, судинний ендотеліальний фактор росту, ендовазальна лазерна коагуляція вен, венозна форма, ехосклеротерапія.


Особенности диагностики и хирургического лечения венозных форм врожденных сосудистых мальформаций  нижних конечностей

Л.М. Чернуха, А.А. Гуч, М.О. Артеменко, Г.Г. Влайков, И.В. Гомоляко, Т.Д. Задорожная, О.И. Парницкая, А.В. Тодосьев

Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев

Из всех врожденных сосудистых мальформаций нижних конечностей наиболее часто встречаются венозные формы – до 79 %, что обусловливает актуальность проблемы. Цель работы – улучшить результаты диагностики и лечения пациентов путем применения дифференцированного патогенетически обоснованного подхода к лечению, с использованием хирургических, лазерных и эхосклерозирующих методик. Обследовано и прооперировано 106 пациентов: большую часть (62,26 %) составляли женщины, более половины больных были в возрасте 15–25 лет. Обследование включало цветное дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей, ультразвуковое исследование окружающих мягких тканей; рентгеноконтрастную флебографию и компьютерную томографию проводили по показаниям; определяли маркеры пролиферации: признаки дисморфоза на морфологическом уровне и уровень экспрессии рецептора к сосудистому эндотелиальному фактору роста (VEGF) – Flk -1/KDR (VEGFR 2); выполняли патоморфологическое и иммуногистохимическое исследования. Всех больных разделили на 4 группы: со стволовыми формами с поражением поверхностной венозной системы 65 (61,32 %) пациентов; со стволовыми формами с поражением глубокой венозной системы (29; 27,35 %); с экстрастволовыми формами (7; 6,60 %); с сочетанными формами поражения (5; 4,72 %). Доказана пролиферативная активность мальформаций, и согласно разделению больных на группы дифференцировано применяли хирургическое лечение, включая эндовазальную лазерную коагуляцию и эхосклеротерапию. Удалось достигнуть удовлетворительных отдаленных результатов лечения у 74,53 % пациентов с венозными формами врожденных сосудистых мальформаций нижних конечностей, в том числе с поражением глубокой венозной системы и сочетанными поражениями.

Ключевые слова: врожденная сосудистая мальформация, сосудистый эндотелиальный фактор роста, эндовазальная лазерная коагуляция вен, венозная форма, эхосклеротерапия.

 

[PDF] [Література]