Огляди

Ехокардіографічні технології дослідження передсердь у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь

Я.М. Логвінов, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, К.О. Міхалєв

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Проаналізовано можливості сучасних ехокардіографічних методів дослідження структури та функції передсердь. Охарактеризовано переваги й недоліки, а також клінічне значення традиційних і сучасних технологій, таких як тканинна допплерографія та speckle tracking. Описано ехокардіографічні критерії змін стану передсердь у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь. Висвітлено роль і шляхи виявлення порушень електромеханічної функції передсердь та міжпередсердної асинхронії у пацієнтів з фібриляцією передсердь.

Ключові слова: передсердя, структура, функція, ехокардіографія, тканинна допплерографія, фібриляція передсердь, деформація міокарда, міжпередсердна асинхронія.


Эхокардиографические технологии исследования предсердий у пациентов
с неклапанной фибрилляцией предсердий

Я.Н. Логвинов, О.И. Жаринов, О.А. Епанчинцева, К.А. Михалев

Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев

Проанализированы возможности современных эхокардиографических методов исследования структуры и функции предсердий. Охарактеризированы преимущества и недостатки, а также клиническое значение традиционных и современных технологий, таких как тканевая допплерография и speckle tracking. Описаны эхокардиографические критерии изменений состояния предсердий у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий. Освещены роль и пути выявления нарушений электромеханической функции предсердий и межпредсердной асинхронии у пациентов с фибрилляцией предсердий.

Ключевые слова: предсердие, структура, функция, эхокардиография, тканевая допплерография, фибрилляция предсердий, деформация миокарда, межпредсердная асинхрония.

 

[PDF] [Література]