Проблемні статті

Реваскуляризація міокарда в пацієнтів  з ішемічною хворобою серця  та цукровим діабетом

О.Й. Жарінов 1, В.В. Студнікова 2, О.А. Єпанчінцева 2, Б.М. Тодуров 2

1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ
2 Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»

Узагальнено сучасні дані про реваскуляризацію міокарда в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом. З позицій доказової медицини найбільш ефективним методом реваскуляризації у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом вважають операцію аортокоронарного шунтування. У дослідженні FREEDOM хірургічна реваскуляризація міокарда дозволила зменшити кількість «жорстких» кінцевих точок у пацієнтів із цукровим діабетом і багатосудинним ураженням вінцевих артерій порівняно з перкутанним коронарним втручанням (ПКВ). У випадку здійснення ПКВ доцільно використовувати елютинг-стенти, які зменшують імовірність рестенозу та необхідність повторної реваскуляризації. На цей час не з’ясовано, як  впливає рівень глікемії на частоту рестенозу після ПКВ та прохідність шунтів після операції аортокоронарного шунтування.

Ключові слова: цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, аортокоронарне шунтування, перкутанне коронарне втручання, прогноз.


Реваскуляризация миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца  и сахарным диабетом

О.И. Жаринов1, В.В. Студникова2, О.А. Епанчинцева2, Б.М. Тодуров2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины,
  Киев

2 Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»

В проблемной статье обобщены современные данные о реваскуляризации миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом. С позиций доказательной медицины наиболее эффективным методом реваскуляризации у больных с ИБС и сопутствующим сахарным диабетом является операция аортокоронарного шунтирования (АКШ). В исследовании FREEDOM хирургическая реваскуляризация миокарда позволила уменьшить количество «жестких» конечных точек у пациентов с сахарным диабетом и многососудистым поражением венечных артерий по сравнению с перкутанным коронарным вмешательством (ПКВ). В случае проведения ПКВ целесообразно применять элютинг-стенты, уменьшающие вероятность рестеноза и необходимость повторной реваскуляризации. На данный момент не определено влияние уровня гликемии на частоту рестеноза после ПКВ и проходимость шунтов после операции АКШ.

Ключевые слова: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, аортокоронарное шунтирование, перкутанное коронарное вмешательство, прогноз.

 

[PDF] [Література]