Технології діагностики та лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.2.4247 

Асцендо-десцендоаортальне протезування з реімплантацією брахіоцефальних судин при аневризмі дуги та низхідної частини аорти на тлі гіпоплазії дуги та коарктації аорти

Б.М. Тодуров 1, 2, О.В. Зеленчук 1, 2, С.М. Судакевич 1, 2, А.Ю. Шкандала 1, Н.С. Гноянко 1

1ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Аневризма грудної аорти – одна з найтяжчих патологій серцево-судинної хірургії. Виникнення аневризми в проксимальній або дистальній частині дуги аорти є визнаним ускладненням некорегованої коарктації аорти і пов’язане зі значним ризиком її розриву. В статті представлено випадок хірургічного лікування 36-річної жінки з нелікованою гіпоплазією дуги та коарктацією аорти. Наш досвід свідчить, що операція анатомічного асцендо-десцендоаортального протезування є ефективною і відносно безпечною хірургічною методикою в пацієнтів з аневризмою дуги аорти порівняно з висо ким ризиком ендоваскулярного або гібридного видів втручань.

Ключові слова: аневризма аорти, коарктація аорти, гіпоплазія аорти, протезування аорти.


Асцендо-десцендоаортальное протезирование с реимплантацией брахиоцефальных сосудов при аневризме дуги и нисходящей части аорты на фоне гипоплазии дуги и коарктации аорты

Б.М. Тодуров 1, 2, О.В. Зеленчук 1, 2, С.Н. Судакевич 1, 2, А.Ю. Шкандала 1, Н.С. Гноянко 1

1 ДУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Аневризма грудной аорты является одной из самых тяжелых патологий сердечно-сосудистой хирургии. Возникновение аневризмы в проксимальной или дистальной части дуги аорты является признанным осложнением некорригированной коарктации аорты и связано со значительным риском разрыва аорты. В статье представлен случай хирургического лечения 36-летней женщины с нелеченой гипоплазией дуги и коарктацией аорты. Наш опыт показывает, что операция анатомического асцендо-десцендоаортального протезирования является эффективной и относительно безопасной хирургической методикой у пациентов с аневризмой дуги аорты по сравнению с высоким риском эндоваскулярного или гибридного видов вмешательств.

Ключевые слова: аневризма аорты, коарктация аорты, гипоплазия аорты, протезирование аорты.

[PDF] [Література]