Огляди

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.2.517 

Потенційні впливи коронавірусів на серцево-судинну систему в умовах пандемії COVID-19

Л.О. Ткаченко 1, 2, О.А. Єпанчінцева 1, 2, Б.М. Тодуров 1, 2

1ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Пандемія нової коронавірусної інфекції COVID-19 охопила більше 180 країн світу. Гострий респіраторний синдром, спричинений коронавірусом 2 (SARS-CoV-2), який викликає коронавірусну хворобу 2019 (COVID-19), досяг рівня пандемії й охопив більше 180 країн світу. Значна частина пацієнтів мають серцево-судинні захворювання та/або серцеві фактори ризику. Обговорюється патогенез дії вірусу на організм, клінічні вияви захворювання, особливості перебігу інфекції в пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Складними стали питання маршрутизації, хірургічного і терапевтичного лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, особливо невідкладними станами (гострим інфарктом міокарда, декомпенсацією серцевої недостатності на тлі клапанної патології серця). Наразі бракує чітких алгоритмів, і рекомендації щодо лікування таких пацієнтів в умовах пандемії відрізняються в різних країнах. Багато невирішених питань щодо побічної дії лікарських засобів, які застосовуються для лікування коронавірусної інфекції, на серцево-судинну систему, а також їх взаємодії із загальноприйнятими препаратами в таких пацієнтів, особливо препаратами, які впливають на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему. В огляді відображено основні тенденції загального підходу в розумінні організаційних і лікувальних процедур під час надання допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями в період пандемії COVID-19.

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, пандемія COVID-19.


Потенциальные воздействия коронавирусов на сердечно-сосудистую систему в условиях пандемии COVID-19

Л.А. Ткаченко 1, 2, O.А. Епанчинцева 1, 2, Б.М. Тодуров 1, 2

1 ДУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 охватила более 180 стран мира. Значительная часть пациентов имеют сердечно-сосудистые заболевания и/или сердечные факторы риска. Обсуждается патогенез действия вируса на организм, клинические проявления заболевания, особенности течения инфекции у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сложными оказались вопросы маршрутизации, хирургического и терапевтического лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно при неотложных состояниях (остром инфаркте миокарда, декомпенсации сердечной недостаточности, связанной с клапанной патологией сердца). На сегодня отсутствуют четкие алгоритмы, и рекомендации относительно лечения таких пациентов в условиях пандемии отличаются в разных странах. Много нерешенных вопросов относительно побочных эффектов лекарственных средств, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, на сердечно-сосудистую систему, а также их взаимодействия с общепринятыми препаратами у таких пациентов, особенно препаратами, которые влияют на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. В обзоре отражены основные тенденции общего подхода в понимании организационных и лечебных процедур во время оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии COVID-19.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, пандемия COVID-19.

[PDF] [Література]