Новини кардіології та кардіохірургії

Належна практика реваскуляризації міокарда в пацієнтів з хронічними формами ішемічної хвороби серця:

Критерії Американської колегії кардіологів / Американської асоціації торакальних хірургів / Американської асоціації серця / Американської асоціації спеціалістів з ехокардіографії / Американської асоціації спеціалістів з ядерної кардіології / Товариства спеціалістів із серцево-судинної ангіографії та втручань / Товариства спеціалістів із серцево-судинної комп’ютерної томографії / Товариства торакальних хірургів 2017 року

Робоча група з реваскуляризації вінцевих артерій: M. Patel (голова), J. Calhoon, G. Dehmer, J. Grantham, T. Maddox, D. Maron, P. Smith

Американська колегія кардіологів, Товариство спеціалістів із серцево-судинної ангіографії та втручань, Товариство торакальних хірургів та Американська асоціація торакальних хірургів, разом з ключовими профільними товариствами і субтовариствами, завершили перегляд критеріїв належної практики (КНП) реваскуляризації міокарда (РМ) (у двох частинах). Нові КНП РМ були розроблені як окремі документи для хронічних форм ішемічної хвороби серця (ІХС) та гострих коронарних синдромів. Нинішній документ стосується КНП РМ у пацієнтів з хронічною ІХС. Клінічні сценарії, наведені в документі, відображають «портрети» пацієнтів в умовах щоденної практики. Ці сценарії передбачають такі аспекти: клінічна симптоматика; ступінь ризику, визначений за допомогою неінвазивних методів дослідження; ступінь ураження вінцевого русла; фракційний резерв кровоплину (в окремих сценаріях); наявність цукрового діабету; а також бал за шкалою SYNTAX. У процесі розробки документа окремий незалежний комітет здійснив рейтингове оцінювання кожного клінічного сценарію за 9-бальною шкалою. Оцінка 7–9 балів свідчила про те, що РМ є доцільною в умовах певного клінічного сценарію. Оцінка 1–3 бали вказувала на те, що РМ, найбільш імовірно, не є доцільною в умовах певного клінічного сценарію. Нарешті, проміжна оцінка від 4 до 6 балів вказувала на те, що РМ може бути доцільною в тій або іншій клінічній ситуації. Подібно до попередньої версії КНП, РМ є доцільною в умовах клінічних сценаріїв, які характеризуються обтяжливою симптоматикою, високим ризиком серцево-судинних подій, тяжким ступенем ураження вінцевого русла, як і серед пацієнтів, які отримують антиангінальну терапію.

Ключові слова: критерії належної практики, шунтування вінцевих артерій, реваскуляризація вінцевих артерій, черезшкірне коронарне втручання, хронічна ішемічна хвороба серця.


Надлежащая практика реваскуляризации миокарда у пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца:

Критерии Американской коллегии кардиологов / Американской ассоциации торакальных хирургов / Американской ассоциации сердца / Американской ассоциации специалистов по эхокардиографии / Американской ассоциации специалистов по ядерной кардиологии / Общества специалистов по сердечно-сосудистой ангиографии и вмешательствам / Общества специалистов по сердечно-сосудистой компьютерной томографии / Общества торакальных хирургов 2017 года

Рабочая группа по реваскуляризации венечных артерий: M. Patel (председатель), J. Calhoon, G. Dehmer, J. Grantham, T. Maddox, D. Maron, P. Smith

Американская коллегия кардиологов, Общество специалистов по сердечно-сосудистой ангиографии и вмешательствам, Общество торакальных хирургов и Американская ассоциация торакальных хирургов, совместно с ключевыми профильными обществами и подобществами, завершили пересмотр критериев надлежащей практики (КНП) реваскуляризации миокарда (РМ) (в двух частях). Новые КНП РМ были разработаны как отдельные документы для хронических форм ишемической болезни сердца (ИБС) и острых коронарных синдромов. Нынешний документ касается КНП РМ у пациентов с хронической ИБС. Клинические сценарии, приведенные в документе, отражают «портреты» пациентов, которые встречаются в условиях ежедневной практики. Эти сценарии включают следующие аспекты: клиническая симптоматика; степень риска, определенная с помощью неинвазивных методов исследования; степень поражения венечного русла; фракционный резерв кровотока (в отдельных сценариях); наличие или отсутствие сахарного диабета; а также балл по шкале SYNTAX. В процессе разработки документа отдельный независимый комитет осуществил рейтинговое оценивание каждого клинического сценария по 9-балльной шкале. Оценка 7–9 баллов свидетельствовала о том, что РМ является целесообразной в условиях определенного клинического сценария. Оценка 1–3 балла указывала на то, что РМ, скорее всего, не является целесообразной в условиях определенного клинического сценария. Наконец, промежуточная оценка от 4 до 6 баллов указывала на то, что РМ может быть целесообразной в той или иной клинической ситуации. Подобно предыдущей версии КНП, РМ является целесообразной в условиях клинических сценариев, которые характеризуются обременительной симптоматикой, высоким риском сердечно-сосудистых событий, выраженным поражением венечного русла, как и среди пациентов, получающих антиангинальную терапию.

Ключевые слова: критерии надлежащей практики, шунтирование венечных артерий, реваскуляризация венечных артерий, чрескожное коронарное вмешательство, хроническая ишемическая болезнь сердца.

 

[PDF] [Література]