Технології діагностики і лікування

Можливості перфузійної сцинтиграфії легень у діагностиці тромбоемболії легеневої артерії та хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії

В.Ю. Кундін, М.В. Сатир, І.В. Новерко, А.В. Хохлов

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

У статті розглянуто методи променевої діагностики тромбоемболії легеневої артерії та її ускладнення – хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії; наведено порівняльну характеристику цих методів, їх переваги та потенційні недоліки. Описано принцип перфузійної сцинтиграфії легень, її відмінності від інших променевих досліджень, визначено її місце в сучасних діагностичних протоколах. Визначено важливі переваги методу – висока чутливість та висока негативна прогностична цінність, неінвазивність, безпечність для пацієнта, низьке променеве навантаження. Описано методику виконання перфузійної сцинтиграфії легень, режими її проведення, оцінку результатів. Наведено клінічні випадки із застосуванням перфузійної сцинтиграфії легень. Зроблено висновки про ефективність методу та показання до його застосування. 

Ключові слова: тромбоемболія легеневої артерії, хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія, перфузійна сцинтиграфія легень.


Возможности перфузионной сцинтиграфии легких в диагностике тромбоэмболии легочной артерии и хронической тромбоэмболической легочной гипертензии

В.Ю. Кундин, М.В. Сатыр, И.В. Новерко, А.В. Хохлов

ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

 

В статье рассмотрены методы лучевой диагностики тромбоэмболии легочной артерии и ее осложнения – хронической тромбоэмболической легочной гипертензии; приведена сравнительная характери- стика этих методов, их преимущества и потенциальные недостатки. Описан принцип перфузионной сцинтигра- фии легких, ее отличия от других лучевых исследований, определено ее место в современных диагностических протоколах. Определены важные преимущества метода – высокая чувствительность и высокая негативная пре- диктивная ценность, неинвазивность, безопасность для пациента, низкая лучевая нагрузка. Описана методика выполнения перфузионной сцинтиграфии легких, режимы ее проведения, оценка результатов. Приведены клинические случаи с использованием перфузионной сцинтиграфии легких. Сделаны выводы об эффектив- ности и показаниях к применению метода.

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия, перфузионная сцинтиграфия легких.

 

[PDF] [Література]