Оригінальні дослідження

Повторні операції після радикальної корекції тетради Фалло: результати та перспективи

М.Ф. Зіньковський 1 , А.Г. Горячев 1, C.О. Дикуха 1, Л.Р. Наумова 1, О.А. Піщурін 2, М.Ю. Атаманюк 1, В.М. Хондога 1, С.О. Якубюк 1, Р.М. Вітовський 2

1 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ

2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

 

Матеріал і методи. Наведено аналіз результатів 65 повторних хірургічних операцій, виконаних у 62 пацієнтів у віддалені терміни спостереження після радикальної корекції тетради Фалло, за період 1981– 2014 рр. Інтервал між радикальною корекцією вади і повторною операцією – від 1 міс до 30 років (у середньому (8,5 ± 6,3) року).

Результати. Серед досліджуваних хворих, залежно від переважання певного ускладнення та причини його виникнення, виділяли: пацієнтів з резидуальними вадами – 25 (40,4 %) випадків; з дисфункцією правого шлуночка – 23 (37,0 %); з вадами клапанів – 5 (8,0 %); з іншими рідкісними ускладненнями – 9 (14,6 %). Всього у 62 хворих виявлено та кориговано 100 ускладнень. Найчастішими ускладненнями, які вимагали повторної хірургічної корекції, були: реканалізація дефекту міжшлуночкової перегородки (36,0 %), виникнення аневриз- ми правого шлуночка (19,0 %), недостатність тристулкового клапана (13,0 %), залишкова обструкція вивідного відділу правого шлуночка (9,0 %), дисфункція правого шлуночка, обумовлена недостатністю клапана легеневої артерії (6,0 %) та аневризмою легеневої артерії (5,0 %).

Висновки. Летальність після хірургічної корекції пізніх ускладнень становила 8,0 %. У всіх виписаних пацієнтів за даними ехокардіографії відзначено позитивну динаміку об’ємних і функціональних показників правого і лівого шлуночків серця.

 

Ключові слова: тетрада Фалло, радикальна корекція, повторні операції, ускладнення, віддалений післяопераційний період.


Повторные операции после радикальной коррекции тетрады Фалло: результаты и перспективы

М.Ф. Зиньковский 1 , А.Г. Горячев 1, С.Е. Дыкуха 1, Л.Р. Наумова 1, А.А. Пищурин 2, М.Ю. Атаманюк 1, В.М. Хондога 1, С.А. Якубюк 1, Р.М. Витовский 2

1 ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

2 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев

 

Цель работы – представить опыт, результаты и перспективы повторных вмешательств в отдаленные сроки после радикальной коррекции тетрады Фалло.

Материал и методы. Приведен анализ результатов 65 повторных хирургических операций, выполненных в отдаленные сроки наблюдения у 62 пациентов после радикальной коррекции тетрады Фалло за период 1981–2014 гг. Интервал между радикальной коррекцией порока и повторной операцией составил от 1 мес до 30 лет (в среднем (8,5 ± 6,3) года).

Результаты. В зависимости от преобладания определенного осложнения и причины его возникновения, выделены: пациенты с резидуальными пороками – 25 (40,4 %) случаев; с дисфункцией правого желудочка – 23 (37,0 %); с пороками клапанов – 5 (8,0 %); с другими редкими осложнениями – 9 (14,6 %). Всего у 62 боль- ных выявлено и корригировано 100 осложнений. Наиболее частыми осложнениями, которые требовали повторной хирургической коррекции, были: реканализация дефекта межжелудочковой перегородки (36,0 %), возникновение аневризмы правого желудочка (19,0 %), недостаточность трехстворчатого клапана (13,0 %), остаточная обструкция выводного отдела правого желудочка (9,0 %), дисфункция правого желудочка, обуслов- ленная недостаточностью клапана легочной артерии (6,0 %) и аневризмой легочной артерии (5,0 %).

Выводы. Госпитальная летальность после хирургической коррекции поздних осложнений составила 8,0 %. У всех выписанных пациентов при эхокардиографии отмечена положительная динамика объемных и функциональных показателей правого и левого желудочков сердца.

Ключевые слова: тетрада Фалло, радикальная коррекция, повторные операции, осложнения, отдаленный послеоперационный период.

 

[PDF] [Література]