Огляди

Сучасний стан проблеми лікування вазоренальної гіпертензії

А.В. Хохлов, М.В. Шиманко, А.О. Максаков, М.В. Стан, К.С. Бойко, В.Ю. Кундін

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Стаття присвячена вивченню проблеми поширеності та лікування вазоренальної (або реноваскулярної) гіпертензії, пов’язаної з високою частотою виникнення ускладнень, випадків інвалідизації та смерті пацієнтів. На цей час проведені неконтрольовані дослідження, в яких припустили, що ангіопластика ниркової артерії або стентування зумовлюють значне зниження систолічного артеріального тиску і приводять до стабілізації хронічної ниркової недостатності. На сьогодні лікування реноваскулярної гіпертензії передбачає застосування трьох взаємопов’язаних стратегій: медикаментозна терапія (інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту, блокатори рецепторів ангіотензину ІІ і антагоністи кальцію); ендоваскулярне лікування; хірургічне лікування.

Ключові слова: вазоренальна гіпертензія, стентування, селективна ангіографія, стеноз ниркових артерій.


Современное состояние проблемы лечения вазоренальной гипертензии

А.В. Хохлов, М.В. Шиманко, А.A. Максаков, Н.В. Стан, К.С. Бойко, В.Ю. Кундин

ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

Статья посвящена изучению проблемы распространенности и лечения вазоренальной (или реноваскулярной) гипертензии, связанной с высокой частотой возникновения осложнений, случаев инвалидизации и смерти пациентов. В настоящее время проведены неконтролированные исследования, в которых предположили, что ангиопластика почечной артерии или стентирование обусловливают значительное снижение систолического артериального давления и приводят к стабилизации хронической почечной недостаточности. На сегодня лечение реноваскулярной гипертензии предусматривает применение трех взаимосвязанных стратегий: медикаментозная терапия (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина II и антагонисты кальция) эндоваскулярное лечение; хирургическое лечение.

Ключевые слова: вазоренальная гипертензия, стентирование, селективная ангиография, стеноз почечных артерий.

.

[PDF] [Література]