Новини кардіології та кардіохірургії

Альманах-2015: ішемічна хвороба серця

D. Shavelle

Університет Південної Каліфорнії, Лос-Анджелес, США

Упродовж останніх років спостерігається суттєвий прогрес у сфері діагностики і лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця. У цьому напрямку слід відзначити: застосування новітніх біомаркерів та методів візуалізації в пацієнтів з ризиком виникнення ішемічної хвороби серця; вдосконалення системи ведення пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST; застосування новітніх пристроїв для лікування пацієнтів зі стенокардією, рефрактерною до медикаментозної терапії; впровадження нестатинових ліпідознижувальних препаратів; поглиблення розуміння ризиків і користі тривалої подвійної антитромбоцитарної терапії, а також застосування більш нових антиагрегантів. Альманах підсумовує результати наукових досліджень з ішемічної хвороби серця, опублікованих у журналі «Heart» у 2014–2015 рр., з урахуванням рукописів, виданих в інших провідних світових кардіологічних виданнях.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, серцево-судинний ризик, черезшкірні коронарні втручання, ліпідознижувальна терапія, антиагрегантна терапія.

 


Альманах-2015: ишемическая болезнь сердца

D. Shavelle

Университет Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, США

В последние годы наблюдается существенный прогресс в области диагностики и лечения пациентов с ишемической болезнью сердца. В этом направлении следует отметить: применение новейших биомаркеров и методов визуализации у пациентов с риском манифестации ишемической болезни сердца; усовершенствование системы ведения пациентов с инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST; применение новейших устройств для лечения пациентов со стенокардией, рефрактерной к медикаментозной терапии; внедрение нестатинових липидоснижающих препаратов; углубление понимания рисков и пользы длительной двойной антитромбоцитарной терапии, а также применение более новых антиагрегантов. Альманах подводит итоги научных исследований по ишемической болезни сердца, опубликованных в журнале «Heart» в 2014–2015 гг., с учетом рукописей, выданных в других ведущих мировых кардиологических изданиях.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистый риск, чрескожные коронарные вмешательства, липидоснижающие препараты, антиагрегантная терапия.

 

 

[PDF] [Література]