Випадок із практики

Лікування рефрактерної стенокардії напруження у пацієнтів старечого віку і довгожителів

О.А. Єпанчінцева 1, 2, О.П. Надорак 1, Ю.А. Борхаленко 1, С.І. Машковська 1, О.Й. Жарінов 2 

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

У клінічній практиці у хворих старших вікових груп нерідко спостерігається рефрактерність до лікування стабільної стенокардії, зокрема після реваскуляризації міокарда. У статті наведено клінічний приклад, який ілюструє проблеми й можливості лікування рефрактерної стенокардії в пацієнтів старечого віку і довгожителів. Основною підставою для звернення до лікаря у цьому випадку була стенокардія, яку не вдалося усунути навіть після повторних ендоваскулярних втручань і операції аортокоронарного шунтування. Крім того, незважаючи на антиаритмічну терапію, спостерігалися часті епізоди фібриляції передсердь. Призначення ранолазину додатково до фонового лікування забезпечило поліпшення різних компонентів якості життя, очевидно, за рахунок зменшення стенокардії та профілактики пароксизмів фібриляції передсердь.

Ключові слова: стенокардія напруження, старечий вік, якість життя, реваскуляризація, ранолазин.


Лечение рефрактерной стенокардии напряжения у пациентов старческого возраста и долгожителей

О.А. Епанчинцева 1, 2, О.П. Надорак 1, Ю.А. Борхаленко 1, С.И. Машковская 1, О.И. Жаринов 2

1 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев

В клинической практике у больных старших возрастных групп нередко наблюдается рефрактерность к лечению стабильной стенокардии, в том числе после реваскуляризации миокарда. В статье приведен клинический cлучай, иллюстрирующий проблемы и возможности лечения рефрактерной стенокардии у пациентов старческого возраста и долгожителей. Главным основанием для обращения к врачу в этом случае была стенокардия, которую не удалось устранить даже после повторных эндоваскулярных вмешательств и операции аортокоронарного шунтирования. Кроме того, несмотря на антиаритмическую терапию, наблюдались частые эпизоды фибрилляции предсердий. Назначение ранолазина дополнительно к фоновому лечению обеспечило улучшение различных компонентов качества жизни, очевидно, за счет уменьшения стенокардии и профилактики пароксизмов фибрилляции предсердий.

Ключевые слова: стенокардия напряжения, старческий возраст, качество жизни, реваскуляризация, ранолазин.

 

[PDF] [Література]