Технології діагностики та лікування

Нові методи хірургічного лікування рідкісних пухлин серця

Р.М. Вітовський 1, 2, В.В. Ісаєнко 1, А.О. Руснак 1, Б.Г. Гулак 1, О.А. Піщурін 1

1 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

Cеред доброякісних новоутворень серця, окрім міксом, які найчастіше трапляються (89,6 % випадків), ви окремлюють неміксоматозні доброякісні пухлини, до яких належать і фіброми (0,4 % випадків). Наведено два спостереження видалення пухлин рідкісної локалізації: правого передсердя та лівого шлуночка. В обох випадках при хірургічному лікуванні застосовували малоінвазивну техніку з використанням відеокамер, що значно полегшує виконання процедур всередині серця. Використання в кардіохірургічних операціях малоінвазивних доступів з відеоасистенцією, на відміну від стандартної стернотомії, дає змогу значно зменшити інтраопераційну травму і крововтрату, ступінь вираження больового синдрому в післяопераційний період, що сприяє ранній активізації пацієнтів і скороченню термінів реабілітації. При цьому повністю зберігається весь можливий спектр внутрішньосерцевих хірургічних маніпуляцій і методик. Розвиток описаного напряму в кардіохірургії досить перспективний, проте вимагає індивідуального підходу до кожного пацієнта.

Ключові слова: доброякісні пухлини серця, міксома, хірургічне лікування.

 


Новые методы хирургического лечения редких опухолей сердца

Р.М. Витовский 1, 2, В.В. Исаенко 1, А.О. Руснак 1, Б.Г. Гулак 1, А.А. Пищурин 1

1 ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев  

Cреди доброкачественных новообразований сердца, кроме наиболее часто встречающихся миксом (89,6 % случаев), выделяют немиксоматозные доброкачественные опухоли, к которым относятся и фибромы (0,4 % случаев). Приведены два клинических наблюдения опухолей редких локализаций: правого предсердия и левого желудочка. В обоих случаях при хирургическом лечении применяли малоинвазивную технику с исполь- зованием видеокамер, существенно облегчающую выполнение процедур внутри сердца. Использование в кардиохирургических операциях малоинвазивных доступов с видеоассистенцией, в отличие от стандартной стернотомии, позволяет значительно уменьшить интраоперационную травму и кровопотерю, выраженность болевого синдрома в послеоперационный период, что способствует ранней активизации пациентов и сокра- щению сроков реабилитации. При этом полностью сохраняется весь возможный спектр внутрисердечных хирургических манипуляций и методик. Развитие данного направления в кардиохирургии очень перспектив- но, но требует индивидуального подхода к каждому пациенту.

Ключевые слова: доброкачественные опухоли сердца, миксома, хирургическое лечение.

 

[PDF] [Література]