Оригінальні дослідження

Ретроспективний одноцентровий аналіз хірургічного лікування хворих з первинною мітральною недостатністю

О.А. Мишаківський 1, В.Г. Аверчук 1, А.В. Ратич 1, І.С. Процик 1, І.П. Чорненький 1, Д.В. Аверчук 1, Т.Б. Рудик 1, Ю.А. Іванів 2, Л.В. Поваляшко 1, Д.С. Тимчук 1, В.І. Павлюк 1, Л.Я. Соловей 1, І.І. Кобза 2

1 Львівська обласна клінічна лікарня
2 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Мета роботи – оцінити результати хірургічного лікування хворих із первинною мітральною недостатністю (МН) у кардіохірургічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні за трирічний період.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати хірургічного лікування 144 послідовних хворих із первинною МН, яким проведено пластику або протезування мітрального клапана (МК) у період із січня 2010 р. до грудня 2012 р. Реєстрацію всіх параметрів здійснювали на підставі стаціонарних карт пацієнтів. Оцінювали тяжкість МН та функціональний клас (ФК) серцевої недостатності за NYHA до і після операції.

Результати. Етіологічним чинником МН найчастіше були дегенеративні зміни МК (54,2 %). Безпосередньою причиною МН найчастіше був відрив хорд (53,5 %). Пластичну корекцію МК виконано 51 (35,4 %) пацієнтові, протезування МК – 93 (64,6 %) хворим. Тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі (медіана (мінімум – максимум)) у групі пластичної корекції МК становила 14 (6–73) діб, а у групі протезування МК – 21,5 (8–63) доби (p < 0,05). ФК за NYHA після операції поліпшився в 57 (39,7 %) осіб, погіршився – у 9 (6,3 %) хворих, більш ніж у половини залишився стабільним, що свідчить про ефективність доопераційної медикаментозної підготовки.

Висновки. Тривалість перебування хворих у стаціонарі залежала від типу проведеної операції, а не від ФК серцевої недостатності до операції і була меншою у хворих, яким виконали пластику МК. У всіх пацієнтів із проведеною пластикою МК зменшився ступінь тяжкості МН порівняно з таким до операції.

Ключові слова: первинна мітральна недостатність, протезування мітрального клапана, пластика мітрального клапана.


Ретроспективный одноцентровой анализ хирургического лечения больных с первичной митральной недостаточностью

А.А. Мышакивский 1, В.Г. Аверчук 1, А.В. Ратич 1, И.С. Процык 1, И.П. Чорненький 1, Д.В. Аверчук 1, Т.Б. Рудык 1, Ю.А. Иванив 2, Л.В. Поваляшко 1, Д.С. Тымчук 1, В.И. Павлюк 1, Л.Я. Соловей 1, И.И. Кобза 2

1 Львовская областная клиническая больница
2 Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого

Цель работы – оценить результаты хирургического лечения больных с первичной митральной недостаточностью (МН) в кардиохирургическом отделении Львовской областной клинической больницы за трехлетний период.

Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 144 последовательных больных с первичной МН, которым выполнили пластическую коррекцию или протезирование митрального клапана (МК) в период с января 2010 г. до декабря 2012 г. Регистрацию всех параметров осуществляли на основании стационарных карт пациентов. Оценивали тяжесть МН и функциональный класс (ФК) сердечной недостаточности по NYHA до и после операции.

Результаты. Этиологическим фактором МН чаще всего были дегенеративные изменения МК (54,2 %). Непосредственной причиной МН чаще всего был отрыв хорд (53,5 %). Пластическую коррекцию МК выполнили 51 (35,4 %) пациенту, протезирование МК – 93 (64,6 %) больным. Продолжительность пребывания пациентов в стационаре (медиана (минимум – максимум)) в группе пластической коррекции МК составила 14 (6–73) дней, а в группе протезирования МК – 21,5 (8–63) сут (p < 0,05). ФК по NYHA после операции улучшился у 57 (39,7 %) больных, ухудшился – у 9 (6,3 %), более чем у половины пациентов остался стабильным, что свидетельствует об эффективности предоперационной медикаментозной подготовки.

Выводы. Длительность пребывания больных в стационаре зависела от типа проведенной операции, а не от ФК сердечной недостаточности до операции и была меньше у больных, которым выполнили пластику МК. У всех пациентов с проведенной пластикой МК уменьшилась степень тяжести МН по сравнению с таковой до операции.

Ключевые слова: первичная митральная недостаточность, протезирование митрального клапана, пластика митрального клапана.

 

[PDF] [Література]