Оригінальні дослідження

Клініко-демографічна характеристика та віддалені результати спостереження підлітків і дорослих із природженими вадами серця

І.Г. Лебідь

ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ

Мета роботи – проаналізувати клініко-демографічні показники в підлітків та дорослих із природженими вадами серця (ПВС) для формування стратегії кардіологічної допомоги таким пацієнтам та оцінки прогнозу кардіологічних і кардіохірургічних втручань у хворих із цією патологією.

Матеріали і методи. З квітня 2011 р. до 31 грудня 2015 р. з електронної бази даних Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України в дослідження було залучено 2569 послі- довних пацієнтів – 1360 (52,94 %) чоловіків і 1209 (47,06 %) жінок) віком 16–88 років (у середньому (24,14 ± 0,20) року). Більшість хворих (92,57 %) були віком менше 40 років.

Результати. Серед усіх ПВС переважали дефекти перегородок (39 %), патологія лівих відділів серця (24 %), природжена патологія грудних артерій та вен (16 %), патологія правих відділів серця (10 %). Щорічна кількість обстежених пацієнтів прогресивно зростала (з 210 осіб у 2011 р. до 656 – у 2015 р.). Більше зростала кількість хворих віком понад 18 років. Також спостерігали збільшення кількості пацієнтів віком понад 40 років з ПВС – з 9 осіб у 2011 р. до 75 – у 2015 р. Хворих, що перенесли кардіохірургічні та черезшкірні транскатетерні втручання, було 1553 (60,45 %), не оперованих – 1016 (39,55 %). Більшість (80,81 %) хворих з ПВС потребували лише одного втручання, 12,94 % – потребували двох втручань, 3,99 % – трьох, 2,26 % – трьох та більше втручань.

Висновки.
Клініко-демографічними особливостями пацієнтів з ПВС було переважання молодих осіб віком менше 40 років (92,57 %) без значних гендерних розбіжностей. У структурі ПВС переважали септальні вади (дефект міжшлуночкової перегородки, дефект міжпередсердної перегородки), патологія лівих відділів серця (природжений аортальний клапанний стеноз та аортальна недостатність), природжені аномалії грудних судин (відкрита артеріальна протока та коарктація аорти). Щорічне зростання загальної кількості пацієнтів супроводжувалося зростанням кількості хворих віком понад 18 років. Одне втручання з приводу ПВС на одного дорос- лого хворого переважало в загальній структурі кількості процедур (80 %). Пацієнти з повторними втручаннями становили 1/5 усіх хворих, що перенесли операції. Вони мають більший ризик для подальших кардіохірургічних процедур, і їх кількість, враховуючи щорічне збільшення кількості пацієнтів з ПВС, неухильно зростатиме.

Ключові слова: природжені вади серця, клінічна характеристика, дорослі.


Клинико-демографическая характеристика и отдаленные результаты наблюдения подростков и взрослых с врожденными пороками сердца

И.Г. Лебедь

ГУ «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины», Киев

Цель работы – проанализировать клинико-демографические показатели у подростков и взрослых с врожденными пороками сердца (ВПС) для формирования стратегии кардиологической помощи таким пациентам и оценки прогноза кардиологических и кардиохирургических вмешательств у больных с врожденной патологией сердца.

Материалы и методы. С 1 апреля 2011 г. по 31 декабря 2015 г. из электронной базы данных ГУ «НПМЦДКК МЗ Украины» в исследование включили 2569 последовательных пациентов – 1360 (52,94 %) мужчин и 1209 (47,06 %) женщин в возрасте 16–88 лет (в среднем (24,14±0,20) года). Большинство (92,57 %) пациентов было в возрасте меньше 40 лет.

Результаты. Среди всех ВПС преобладали дефекты перегородок (39 %), патология левых отделов сердца (24 %), врожденная патология грудных артерий и вен (16 %), патология правых отделов сердца (10 %). Ежегодное количество обследованных пациентов прогрессирующе увеличивается (с 210 лиц в 2011 г. до 656 – в 2015 г.). Более выражено возрастало число больных в возрасте старше 18 лет. Также отмечено увеличение количества пациентов в возрасте старше 40 лет – с 9 лиц в 2011 г. до 75 – в 2015 г. Пациентов, перенесших кардиохирургические и чрескожные транскатетерные вмешательства, было 1553 (60,45 %), не оперированных – 1016 (39,55 %). Большинство (80,81 %) больных с ВПС нуждались лишь в одном вмешательстве, 12,94 % – нуждались в двух вмешательствах, 3,99 % – в трех, 2,26 % – в трех и более вмешательствах.

Выводы. Клинико-демографическими особенностями пациентов с ВПС было преобладание более молодых лиц в возрасте до 40 лет (92,57 %) при отсутствии значительных гендерных различий. В структуре ВПС преобладали дефекты перегородок (дефект межпредсердной перегородки и дефект межжелудочковой перегородки), патология левых отделов сердца (врожденный аортальный клапанный стеноз и аортальная недостаточность) и врожденные аномалии грудных сосудов (открытый артериальный проток и коарктация аорты). Ежегодный рост общего количества пациентов с ВПС сопровождается преимущественным увеличением числа больных в возрасте старше 18 лет. Одно вмешательство по поводу ВПС на одного больного преобладало в общей структуре количества процедур (80 %). Пациенты с повторными вмешательствами (более двух), составив до 1/5 всех процедур, имеют больший риск дальнейших кардиохирургических процедур, и их количество, учитывая ежегодный рост количества пациентов с ВПС, будет неуклонно расти.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, клиническая характеристика, взрослые.

 

[PDF] [Література]