Новини кардіології та кардіохірургії

Альманах-2014: природжені вади серця

P. Kahr, G.-P. Diller

Університетська клініка Мюнстера, Німеччина 

Альманах підсумовує важливі статті щодо проблеми природжених вад серця, опубліковані в журналі «Heart» та інших основних кардіологічних виданнях у період 2012–2014 рр. Висвітлені основні положення тих публікацій, які автори вважають найбільш значущими у сфері досліджуваної проблематики. Написання матеріалу передбачало не лише всебічний огляд сучасних досягнень з проблеми природжених вад серця, а й фокусування на деяких специфічних аспектах. Таким чином, вибір авторів був, певною мірою, суб’єктивним.

Ключові слова: природжені вади серця, тетрада Фалло, вагітність, предиктори ризику.


Альманах-2014: врожденные пороки сердца

P. Kahr, G.-P. Diller

Университетская клиника Мюнстера, Германия

Настоящий Альманах подытоживает важные статьи по проблеме врожденных пороков сердца, опубликованные в жур нале «Heart» и других основных кардиологических изданиях в период 2012–2014 гг. В нем освещены основные положения тех публикаций, которые авторы считают наиболее значимыми в сфере исследуемой проблематики. Написание материала предусматривало не только всесторонний обзор современных достижений по проблеме врожденных пороков сердца, а и фокусирование на некоторых специфических аспектах. Таким образом, их выбор был, в определенной степени, субъективным.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, тетрада Фалло, беременность, предикторы риска.

 

[PDF] [Література]