Випадок із практики

Ангіолейоміофіброма тристулкового клапана: випадок діагностики та хірургічного лікування

Р.М. Вітовський 1, В.П. Захарова 2, О.А. Піщурін 1, І.В. Мартищенко 2, Є.О. Білинський 1, В.В. Ісаєнко 1, О.З. Парацій 1, О.С. Чумак 2, О.Б. Єршова 2, О.В. Сатмарі 2

1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ
2 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ 

Описано клінічний випадок рідкісного новоутворення серця – ангіолейоміофіброми правого шлуночка, що являє собою зрілу гістіоїдну тератому. Необхідність дотримання принципу радикальності хірургічного лікування і залучення в пухлинний
процес структур тристулкового клапана зумовили його заміну механічним протезом. Основним методом діагностики ангіолейоміофіброми є комплексна ехокардіографія, яка дозволяє визначити локалізацію новоутворення, його форму, розміри,
зв’язок з внутрішньосерцевими структурами і ступінь гемодинамічних порушень. Патогістологічне дослідження матеріалу
видаленої пухлини – невід’ємна частина диференціальної діагностики, що визначає подальшу тактику лікування.

Ключові слова: пухлини серця, тератома, ангіолейоміофіброма, хірургічне лікування.


Ангиолейомиофиброма трехстворчатого клапана: случай диагностики
и хирургического лечения

Р.М. Витовский ¹, В.П. Захарова ², А.А. Пищурин ¹, И.В. Мартыщенко ², Е.А. Билинский ¹, В.В. Исаенко ¹, А.З. Параций ¹, О.С. Чумак 2, Е.Б. Ершова 2, Е.В. Сатмари 2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев
2 ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев 

Описан клинический случай редкого новообразования сердца – ангиолейомиофибромы правого желудочка, представляющей собой зрелую гистиоидную тератому. Необходимость соблюдения принципа радикальности хирургического лечения и вовлечение в опухолевый процесс структур трехстворчатого клапана обусловили его замену механическим протезом. Основным методом диагностики ангиолейомиофибромы является комплексная эхокардиография, позволяющая определить локализацию новообразования, его форму, размеры, взаимоотношения с внутрисердечными структурами и степень гемодинамических нарушений. Патогистологическое исследование материала удаленной опухоли является неотъемлемой частью дифференциальной диагностики и определяет дальнейшую тактику лечения.

Ключевые слова: опухоли сердца, тератома, ангиолейомиофиброма, хирургическое лечение.

 

[PDF] [Література]