Технології діагностики та лікування

Ургентне аортокоронарне шунтування на серці, що працює, після тромболітичної терапії на тлі гострого коронарного синдрому

В.І. Урсуленко, О.К. Гогаєва, Л.В. Якоб, Л.С. Дзахоєва, Ю.С. Стародуб

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ 

Наведено опис операції аортокоронарного шунтування після тромболітичної терапії гострого коронарного синдрому. Розглянуто випадок припиненого гострого коронарного синдрому, своєчасної госпіталізації пацієнта в кардіологічний стаціонар і застосування тромболітичної терапії, що вплинуло на лікувальну тактику при множинному ураженні коронарних артерій. Хворому виконано аортокоронарне шунтування восьми гілок коронарних артерій. Представлений випадок демонструє можливість і ефективність повної реваскуляризації міокарда на серці, що працює, після тромболітичної терапії і підтверджує залежність виживання пацієнтів з гострим коронарним синдромом від часу звернення і правильної тактики лікування на місцях.

Ключові слова: аортокоронарне шунтування, тромболізис, гострий коронарний синдром.


Ургентное аортокоронарное шунтирование на работающем сердце после тромболитической терапии на фоне острого коронарного синдрома

В.И. Урсуленко, Е.К. Гогаева, Л.В. Якоб, Л.С. Дзахоева, Ю.С. Стародуб

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

Приведено описание операции аортокоронарного шунтирования после тромболитической терапии острого коронарного синдрома. Рассмотрен случай приостановленного острого коронарного синдрома, своевременной доставки пациента в кардиологический стационар и применения тромболитической терапии, что повлияло на лечебную тактику при множественном поражении коронарных артерий. Больному выполнено аортокоронарное шунтирование восьми ветвей коронарных артерий. Представленный случай демонстрирует возможность и эффективность полной реваскуляризации миокарда на работающем сердце после тромболитической терапии и подтверждает зависимость выживаемости пациентов с острым коронарным синдромом от
времени обращения и правильной тактики лечения на местах.

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, тромболизис, острый коронарный синдром.

 

[PDF] [Література]