Огляди

Хірургічне лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця та вираженою систолічною дисфункцією лівого шлуночка

О.В. Зеленчук, Б.М. Тодуров

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Хворі на ішемічну хворобу серця з низькою фракцією викиду лівого шлуночка – прогностично найбільш несприятливий контингент пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями при проведенні операцій реваскуляризації міокарда. Лікування зазначеної категорії хворих – одна з невирішених проблем практичної кардіології та кардіохірургії. В огляді літератури наведено дані про сучасний стан цієї проблеми. Також представлено досвід лікування таких пацієнтів у ДУ «Інститут серця МОЗ України».

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, низька фракція викиду лівого шлуночка, хронічна серцева недостатність, реваскуляризація міокарда, аортокоронарне шунтування.


Хирургическое лечение пациентов с ишемической болезнью сердца и выраженной систолической дисфункцией левого желудочка

О.В. Зеленчук, Б.М. Тодуров

ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

 

Представлен обзор новых рекомендаций по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца, и в частности с аортальным стенозом, разработанных Американской ассоциацией сердца и Американским колледжем кардиологов в 2014 г. Освещены вопросы диагностики, медикаментозного и хирургического лечения аортального стеноза, назначения антикоагулянтной терапии, тактики ведения пациентов в случае развития инфекционного эндокардита и тромбоза клапана.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, низкая фракция выброса левого желудочка, хроническая сердечная недостаточность, реваскуляризация миокарда, аортокоронарное шунтирование.

 

[PDF] [Література]