Новини кардіології та кардіохірургії

Ангіографічні наслідки в дослідженні PLATO 

V. Kunadian 1, S.K. James 2, D.M. Wojdyla 3, C. Zorkun 4, J. Wu 5, R.F. Storey 6,Ph.G. Steg 7,8,9, H. Katus 10,
H. Emanuelsson 11, J. Horrow 12, J. Maya 12, L. Wallentin 2, R.A. Harrington 13, C.M. Gibson 14

1 Department of Cardiology, Institute of Cellular Medicine, Newcastle University and Cardiothoracic Centre, Freeman Hospital, Newcastle Upon Tyne Hospitals National Health Service Foundation Trust, Ньюкасл-апон-Тайн, Сполучене Королівство
2 Department of Medical Sciences, Cardiology and Uppsala Clinical Research Center, Uppsala University, Уппсала, Швеція
3 Duke Clinical Research Institute, Дарем, Північна Кароліна, США
4 Yedikule Education and Research Hospital of Istanbul, Стамбул, Туреччина
5 Department of Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Ченду, Китай
6 Department of Cardiovascular Science, University of Sheffield, Шеффілд, Сполучене Королівство
7 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale–Unité 698, Париж, Франція
8 Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôspital Bichat, Париж, Франція
9 Université Paris-Diderot, Sorbonne-Paris Cité, Париж, Франція
10 Universitäts klinikum Heidelberg, Гайдельберг, Німеччина
11 Research and Development Center, AstraZeneca, Мьолндал, Швеція
12 Research and Development Center, AstraZeneca, Вілмінгтон, Делавер, США
13 Department of Medicine, Stanford University, Стенфорд, Каліфорнія, США
14 Cardiovascular Division, Department of Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Бостон, Массачусетс, США 

Безперервна медична освіта

Мета ангіографічного субдослідження PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) – порівняти вплив тикагрелору і клопідогрелю на ангіографічні показники до та після проведення перкутанного коронарного втручання (ПКВ) у пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Обґрунтування. Показано, що більш виражене пригнічення функціональної активності тромбоцитів асоціювалося з покращанням ангіографічних показників до та після проведення ПКВ. Саме тому було припущено, що застосування тикагрелору, який забезпечує більш швидке і виражене пригнічення активності тромбоцитів, може асоціюватися з кращими ангіографічними показниками, ніж у разі застосування клопідогрелю. Методи. Когорта ангіографічного субдослідження охоплювала 2616 осіб і була сформована з контингенту введених у дослідження PLATO 18 624 пацієнтів. Хворі, які раніше приймали клопідогрель, а також ті, що його раніше взагалі не застосовували, були рандомізовані в групи 180 мг тикагрелору або 300 мг клопідогрелю (75 мг у пацієнтів, які раніше приймали клопідогрель). Хворі, яким проводили ПКВ, залежно від групи лікування, отримували: 1) додатково 90 мг тикагрелору, якщо пройшло більше 24 год після початкової навантажувальної дози; 2) як можливий варіант – наступні 300 мг клопідогрелю або плацебо (всього 600 мг) перед ПКВ. Первинною кінцевою точкою субдослідження був ступінь 3 перфузії міокарда за шкалою ТIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) (СПМТ) після ПКВ у пацієнтів, які отримали досліджуваний препарат перед втручанням. Результати. У цілому, 21,3 % осіб до рандомізації отримували клопідогрель. Часовий проміжок між рандомізацією та ПКВ в усіх пацієнтів був нетривалим: медіана – 0,68 год (міжквартильний інтервал (МКІ) – 0,30–2,21). Частка хворих зі СПМТ 3 була зіставною у групах тикагрелору та клопідогрелю (47,1 проти 46,9 %; p = 0,96). Подібно до цього спостерігали зіставну частку пацієнтів з такими показниками перед ПКВ у групах тикагрелору і клопідогрелю, відповідно: СПМТ 3 (30,5 проти 31,2 %), ступінь міокардіального кровоплину 3 за шкалою TIMІ (37,1 проти 39,3 %), кількість кадрів за коригованою шкалою кіноангіографічних кадрів TIMI (медіана – 100 проти 71 кадру), ступінь 0 за шкалою тромбів TIMI (24,1 проти 27,6 %), мінімальний діаметр просвіту (медіана – 0,3 мм (МКІ – 0,0–0,6) проти 0,3 мм (МКІ – 0,0–0,6)) та відсоток стенозу за діаметром (медіана – 89 % (МКІ – 78–100) проти 89 % (МКІ – 77–100)).Висновки. У пацієнтів з гострим коронарним синдромом не виявлено відмінностей впливу тикагрелору та клопідогрелю на показники вінцевого кровоплину та перфузії міокарда, визначені до або після ПКВ, через кілька годин після початку пероральної антиагрегантної терапії.

Ключові слова: клопідогрель, кількість кадрів за коригованою шкалою кіноангіографічних кадрів ТІМІ, тикагрелор, ступінь перфузії міокарда за шкалою ТІМ.

 


 Ангиографические результаты в исследовании PLATO

V. Kunadian 1, S.K. James 2, D.M. Wojdyla 3, C. Zorkun 4, J. Wu 5, R.F. Storey 6,Ph.G. Steg 7,8,9, H. Katus 10,
H. Emanuelsson 11, J. Horrow 12, J. Maya 12, L. Wallentin 2, R.A. Harrington 13, C.M. Gibson 14

1 Department of Cardiology, Institute of Cellular Medicine, Newcastle University and Cardiothoracic Centre, Freeman Hospital,Newcastle Upon Tyne Hospitals National Health Service Foundation Trust, Ньюкасл-апон-Тайн, Соединенное Королевство
2 Department of Medical Sciences, Cardiology and Uppsala Clinical Research Center, Uppsala University, Уппсала, Швеция
3 Duke Clinical Research Institute, Дарем, Северная Каролина, США
4 Yedikule Education and Research Hospital of Istanbul, Стамбул, Турция
5 Department of Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Ченду, Китай
6 Department of Cardiovascular Science, University of Sheffield, Шеффілд, Соединенное Королевство
7 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale–Unité 698, Париж, Франция
8 Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Bichat, Париж, Франция
9 Université Paris-Diderot, Sorbonne-Paris Cité, Париж, Франция
10 Universitäts klinikum Heidelberg, Гайдельберг, Германия
11 Research and Development Center, AstraZeneca, Мьолндал, Швеция
12 Research and Development Center, AstraZeneca, Вилмингтон, Делавер, США
13 Department of Medicine, Stanford University, Стенфорд, Калифорния, США
14 Cardiovascular Division, Department of Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Бостон, Массачусетс, США

Цель ангиографического субисследования PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) – сравнить влияние тикагрелора и клопидогреля на ангиографические показатели до и после проведения перкутанного коронарного вмешательства (ПКВ) у пациентов с острым коронарным синдромом. Обоснование. Показано, что более выраженное угнетение функциональной активности тромбоцитов ассоциировалось с улучшением ангиографических показателей до и после проведения ПКВ. Именно поэтому предположили, что применение тикагрелора, который обеспечивает более быстрое и выраженное угнетение активности тромбоцитов, может ассоциироваться с лучшими агиографическими показателями, чем в случае применения клопидогреля. Методы. Когорта ангиографического субисследования охватывала 2616 пациентов и была сформирована из контингента введенных в исследование PLATO 18 624 пациентов. Пациенты, ранее принимавшие клопидогрель, а также те, которые его раньше вообще не применяли, были рандомизированы в группы 180 мг тикагрелора или 300 мг клопидогреля (75 мг у пациентов, ранее принимавших клопидогрель). Пациенты, которым проводили ПКВ, в зависимости от группы лечения, получали: 1) дополнительно 90 мг тикагрелора, если прошло более 24 ч после начальной нагрузочной дозы; 2) как возможный вариант – следующие 300 мг клопидогреля или плацебо (всего 600 мг) перед ПКВ. Первичной конечной точкой субисследования была степень 3 перфузии миокарда по шкале ТIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) (СПМТ) после ПКВ у пациентов, получивших исследуемый препарат перед вмешательством. Результаты. В целом 21,3 % пациентов до рандомизации получали клопидогрель. Временной промежуток между рандомизацией и ПКВ у всех пациентов был непродолжительным: медиана – 0,68ч (межквартильный интервал (МКИ) – 0,30–2,21). Доля пациентов с СПМТ 3 была сопоставимой в группах тикагрелора и клопидо греля (47,1 по сравнению с 46,9 %; p = 0,96). Подобно этому наблюдали сопоставимую долю пациентов с такими показателями перед ПКВ в группах тикагрелора и клопидогреля, соответственно: СПМТ 3 (30,5 по сравнению с 31,2 %), степень миокардиального кровотока 3 по шкале TIMI (37,1 по сравнению с 39,3 %), количество кадров по корригированной шкале киноангиографических кадров TIMI (медиана – 100 по сравнению с 71), степень 0 по шкале тромбов TIMI (24,1 по сравнению с 27,6 %), минимальный диаметр просвета (медиана – 0,3 мм (МКИ – 0,0–0,6) и 0,3 мм (МКИ – 0,0–0,6)) и процент стеноза по диаметру (медиана – 89 % (МКИ – 78–100) по сравнению с 89 % (МКИ – 77–100)).Выводы. У пациентов с острым коронарным синдромом не выявлено различий влияния тикагрелора и клопидогреля на показатели венечного кровотока и перфузии миокарда, определенные до или после ПКВ, через несколько часов после начала пероральной антиагрегантной терапии.

Ключевые слова: клопидогрель, количество кадров по корригированной шкале киноангиографических кадров TIMI, тикагрелор, степень перфузии миокарда по шкале TIMI.

 

[PDF] [Література]