Оригінальні дослідження

Електрофізіологічні особливості змін серцевого ритму в пацієнтів зі зниженою скоротливою здатністю міокарда в найближчий період після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові

О.Ю. Усенко, А.В. Якушев, О.В. Лісун, Т.М. Доманський, В.Ф. Оніщенко

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, Київ

Робота базується на матеріалі спостереження за хворими з кардіоміопатіями, яким виконано транспланта- цію стовбурових клітин з метою зниження виявів хронічної серцевої недостатності. Всім хворим проводили холтерівське моніторування ЕКГ. Проаналізовано проаритмогенний вплив стовбурових клітин пуповинної крові. При використанні клітинного препарату «Кріоконсервовані стовбурові клітини пуповинної крові люди- ни» не зареєстровано підвищення ризику розвитку небезпечних для життя порушень ритму серця. Враховуючи високу ймовірність наявності субстрату аритмій у цієї категорії хворих, рекомендовано проводити холтерівське моніторування ЕКГ до трансплантації стовбурових клітин та в ранній період після трансплантації. Попередні дані продемонстрували перспективність подальших досліджень.

Ключові слова:  пуповинна кров, стовбурові клітини, проаритмогенний вплив, трансплантація, серцева недостатність, лікування.


 Электрофизиологические особенности изменений ритма сердца у пациентов со сниженной сократительной способностью миокарда в ближайший период после трансплантации стволовых клеток пуповинной крови

А.Ю. Усенко, А.В. Якушев, О.В. Лисун, Т.Н. Доманский, В.Ф. Онищенко

Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, Киев

Работа основана на материале наблюдения за больными с кардиомиопатиями, которым выполнена транс- плантация стволовых клеток с целью снижения проявлений хронической сердечной недостаточности. Всем больным проводили холтеровское мониторирование ЭКГ. Осуществлен анализ проаритмогенного влияния стволовых клеток пуповинной крови. При использовании клеточного препарата «Криоконсервированные стволовые клетки пуповинной крови человека» не зарегистрировано повышения риска развития опасных для жизни нарушений ритма сердца. Учитывая высокую вероятность наличия субстрата аритмий у данной катего- рии больных, рекомендуется проводить холтеровское мониторирование ЭКГ до трансплантации стволовых клеток и в ранний период после трансплантации. Предварительные данные показали перспективность даль- нейших исследований.

Ключевые слова:  пуповинная кровь, стволовые клетки, проаритмогенный эффект, трансплантация, сердечная недостаточность, лечение.

[PDF] [Література]