Огляди

Аортальний стеноз

В.І. Павлюк1 , О.Й. Жарінов2 , Н.В. Понич3

1 Львівський міжобласний кардіохірургічний центр
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ
3 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Представлено огляд проблеми діагностики та лікування аортального стенозу (АС).Детально висвітлено питання ехокардіографічної діагностики цієї поширеної вади серця, зокрема ролі допплерографії.Наведено критерії класифікації тяжкості АС і визначення показань для протезування аортального клапана в американ- ських і європейських рекомендаціях. Звернуто увагу на відсутність доказів щодо ефективності медикаментоз- ного лікування для поліпшення виживання хворих з АС,розширення можливостей балонної вальвулопластики і черезкатетерної заміни аортального клапана.

Ключові слова:   аортальний стеноз, діагностика, лікування, ехокардіографія.


 Аортальный стеноз

В.И. Павлюк 1, О.И. Жаринов 2, Н.В. Понич 3

1 Львовский межобластной кардиохирургический центр
2 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев
3 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

Представлен обзор проблемы диагностики и лечения аортального стеноза (АС). Детально освещен вопрос эхокардиографической диагностики этого распространенного порока сердца, в частности роль допплеро- графии. Приведены критерии классификации тяжести АС и определения показаний для протезирования аортального клапана в американских и европейских рекомендациях. Обращено внимание на отсутствие дока- зательств эффективности медикаментозного лечения для улучшения выживания пациентов с АС, расширение возможностей баллонной вальвулопластики и чрескожной замены аортального клапана.

Ключевые слова:   аортальный стеноз, диагностика, лечение, эхокардиография.

[PDF] [Література]