Новини кардіології та кардіохірургії

Альманах-2012 – кардіохірургія у дорослих: результати вибраних досліджень, які визначають останні досягнення клінічної кардіології

B. Bridgewater

University Hospital of South Manchester, Манчестер, Великобританія

В огляді представлено найважливіші публіка ції з кардіохірургії за останні кілька років. Охоплено сучасні доказові дані щодо хірургічної реваскуляризації, проведення кардіохірургічних втручань без застосування штучного кровообігу, використання внутрішніх грудних артерій та ендоскопічного забору венозних шунтів. Зміни традиційних підходів у хірургії аортального клапана описано в контексті результатів клінічних досліджень та реєстрів, які стосуються його транскатетерної імплантації, і впровадження нових, менш інвазивних, методик. Розглянуто також питання хірургії мітрального клапана з акцентом на хірургічну корекцію безсимптомної дегенеративної мітральної регургітації.

Ключові слова: черезшкірне коронарне втручання, аортокоронарне шунтування, внутрішні грудні артерії, операції без застосування штучного кровообігу, аортальний клапан, мітральний клапан.


Альманах-2012 – кардиохирургия у взрослых: результаты выбранных исследований, определяющих последние достижения клинической кардиологии

B. Bridgewater

University Hospital of South Manchester, Манчестер, Великобритания

В обзоре представлены важнейшие публикации по кардиохирургии за последние несколько лет. Охвачены современные доказательные данные, касающиеся хирургической реваскуляризации, проведения кардиохирургических вмешательств без применения искусственного кровообращения, использования внутренних грудных артерий и эндоскопического забора венозных шунтов. Изменения традиционных подходов в хирургии аортального клапана описаны в контексте результатов клинических исследований и реестров, посвященных его транскатетерной имплантации, и внедрения новых, менее инвазивных, методик. Рассмотрены также вопросы хирургии митрального клапана с акцентом на хирургическую коррекцию бессимптомной дегенеративной митральной регургитации.

Ключевые слова: чрескожное коронарное вмешательство, аортокоронарное шунтирование, внутренние грудные артерии, операции без применения искусственного кровообращения, аортальный клапан, митральный клапан.

 

[PDF] [Література]