Випадок із практики

Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування міксом лівого передсердя: випадки з практики

Г.Е. Різк1, О.А. Захарьян2, Г.О. Степук1, А.А. Сніцер1, Р.С. Овчаров1, О.В. Ушаков2

1 Кримська республіканська установа «Клінічне територіальне медичне об’єднання “Університетська
  клініка”», Сімферополь
2 ДУ «Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського», Сімферополь

Первинні пухлини серця належать до дуже рідкісних захворювань (згідно зі статистичними даними становлять 0,0017–0,02 % у структурі кардіальної патології), проте в багатьох випадках вони мають клінічно злоякісний і навіть фатальний перебіг. Ризик раптової смерті достатньо високий: вона виникає у 30 % хворих з первинними пухлинами серця. У роботі представлено три клінічних випадки міксом серця, що характеризувалися переважно екстракардіальними виявами з раптовим початком і неухильним прогресуванням захворювання, вираженим інтоксикаційним синдромом.

Ключові слова: міксома, діагностика, лікування.


Особенности клинического течения, диагностики и лечения миксом левого предсердия: случаи из практики

Г.Э. Ризк1, Е.А. Захарьян2, Г.А. Степук1, А.А. Сницер1, Р.С. Овчаров1, А.В. Ушаков2

1 Крымское республиканское учреждение «Клиническое территориальное медицинское
  объединение “Университетская клиника”», Симферополь

2 ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», Симферополь

Первичные опухоли сердца относятся к весьма редким заболеваниям (согласно статистическим данным составляют 0,0017–0,02 % в структуре кардиальной патологии), но во многих случаях имеют клинически злокачественное и даже фатальное течение. Риск внезапной смерти достаточно высок: она возникает у 30 % больных с первичными опухолями сердца. В работе представлены три клинических случая миксом сердца, характеризовавшиеся преимущественно экстракардиальными проявлениями с внезапным началом и неуклонным прогрессированием заболевания, выраженным интоксикационным синдромом.

Ключевые слова: миксома, диагностика, лечение.

[PDF] [Література]