Оригінальні дослідження

Оцінка впливу факторів ризику на безпосередні та віддалені результати хірургічної модифікації одношлуночкового кровообігу

М.Ф. Зіньковський1, О.М. Довгань2, Р.Р. Сейдаметов1, В.В. Лазоришинець1, Б.В. Бацак1,
О.М. Трембовецька1, Б.Б. Кравчук1, С.О. Дикуха1, М.Ю. Атаманюк1

1 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ
2 Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»

У роботі представлено аналіз безпосередніх та віддалених результатів хірургічного лікування аномалій серця з функціонально єдиним шлуночком серця шляхом гемодинамічної корекції, заснованої на принципі Фонтена, у 54 пацієнтів у період 1991–1998 рр. Визначено фактори ризику такого втручання, від наявності та кількості яких залежать госпітальна летальність, а також тривалість і якість життя пацієнтів у віддалений період. Померли в операційній або в найближчі терміни після операції з причини хірургічних помилок 8 пацієнтів. Серед прооперованих у 19 (35,2 %) пацієнтів були відповідні умови для виконання корекції, тобто вони мали не більше одного фактора ризику. Усі 19 живуть без виявів серцевої недостатності з доброю якістю життя. Із 27 (50 %) пацієнтів з двома і більше факторами ризику 11 померли безпосередньо після операції, 13 – протягом 5 років після корекції, а 3 живуть з клінічно вираженою серцевою недостатністю II–IV функціонального класу за NYHA.

Ключові слова: єдиний шлуночок серця, тотальний кавопульмональний анастомоз, операція Фонтена, фактори ризику.


Оценка влияния факторов риска на непосредственные и отдаленные результаты хирургической модификации одножелудочкового кровообращения

М.Ф. Зиньковский1, А.М. Довгань2, Р.Р. Сейдаметов1, В.В. Лазоришинец1, Б.В. Бацак1,
Е.М. Трембовецкая1, Б.Б. Кравчук1, С.Е. Дыкуха1, М.Ю. Атаманюк1

1 ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев
2 Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»

В работе представлен анализ непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения аномалий сердца с функционально единственным желудочком сердца путем гемодинамической коррекции, основанной на принципе Фонтена, у 54 пациентов в период 1991–1998 гг. Определены факторы риска такого вмешательства, от наличия и количества которых зависит госпитальная летальность, а также продолжительность и качество жизни пациентов в отдаленный период. Умерли в операционной или в ближайшие сроки после операции по причине хирургических ошибок 8 пациентов. Из числа прооперированных у 19 (35,2 %) пациентов были подходящие условия для выполнения коррекции, то есть они имели не более одного фактора риска. Все 19 живут без проявлений сердечной недостаточности с хорошим качеством жизни. Из 27 (50 %) пациентов с двумя и более факторами риска 11 умерли непосредственно после операции, 13 – в течение 5 лет после коррекции, а 3 живут с клинически выраженной сердечной недостаточностью II–IV функционального класса по NYHA.

Ключевые слова: единственный желудочек сердца, тотальный кавопульмональный анастомоз, операция Фонтена, факторы риска.

 

[PDF] [Література]