Оригінальні дослідження

Можливості однофотонної емісійної комп’ютерної томографії щодо оцінки стану післяінфарктної аневризми лівого шлуночка серця

В.Ю. Кундін, Б.М. Тодуров, Г.І. Ковтун, Н.В. Понич, О.П. Надорак

Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»

У статті представлено можливості однофотонної емісійної комп’ютерної томографії (ОФЕКТ) міокарда лівого шлуночка (ЛШ) серця щодо оцінки стану післяінфарктної аневризми. Для ОФЕКТ міокарда використовували радіофармпрепарат (РФП) 99mTc-MIBI з активністю 7 МБк/кг, дослідження виконували у стані спокою. Обстежено 25 пацієнтів з післяінфарктною аневризмою. Оцінювали локалізацію аневризми, її площу, рівень фіксації РФП і кількість життєздатного міокарда. Сцинтиграфічними ознаками аневризми ЛШ серця є гомогенне зниження перфузії в зоні аневризми, відсоток фіксації РФП від 5 до 12 % (у середньому (8,2 ± 3,5) %) і порушення геометрії ЛШ. Кількість життєздатного міокарда в обстежених хворих становила 40–58 % (у середньому (42,8 ± 7,7) %).

Ключові слова: аневризма лівого шлуночка серця, однофотонна емісійна комп’ютерна томографія міокарда, життєздатність міокарда, 99mTc-MIBI.


Возможности однофотонной эмиссионной компьютерной томографии в оценке состояния постинфарктной аневризмы левого желудочка сердца

В.Ю. Кундин, Б.М. Тодуров, Г.И. Ковтун, Н.В. Понич, О.П. Надорак

Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»

В статье представлены возможности однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) миокарда левого желудочка (ЛЖ) сердца в оценке состояния постинфарктной аневризмы. Для ОФЭКТ миокарда использовали радиофармпрепарат (РФП) 99mTc-MIBI активностью 7 МБк/кг, исследование выполняли в состоянии покоя. Обследовано 25 пациентов с постинфарктной аневризмой. Оценивали локализацию аневризмы, ее площадь, уровень фиксации РФП и количество жизнеспособного миокарда. Сцинтиграфическими признаками аневризмы ЛЖ сердца являются гомогенное снижение перфузии в зоне аневризмы, фиксация РФП от 5 до 12 % (в среднем (8,2 ± 3,5) %) и нарушения геометрии ЛЖ. Количество жизнеспособного миокарда у обследованных больных составляло 40–58 % (в среднем (42,8 ± 7,7) %).

Ключевые слова: аневризма левого желудочка сердца, однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда, жизнеспособность миокарда, 99mTc-MIBI.

 

[PDF] [Література]