Проблемні статті

Проблеми діагностики та хірургічного лікування первинних пухлин серця

Р.М. Вітовський1,2, В.М. Бешляга2

1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ
2 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ

Мета роботи – представити і систематизувати дані про різноманіття клінічної картини та основних діагностичних ознак, що дозволяють запідозрити й діагностувати пухлину серця, розглянути особливості хірургічного лікування цієї патології. Наведено клінічні показники, на підставі яких можна запідозрити наявність пухлини, а також диференційно-діагностичні ознаки міксом лівого передсердя і мітрального пороку. Розглянуто умови успішного лікування цього тяжкого контингенту хворих.

Ключові слова: первинні пухлини серця, міксоми серця, діагностика, ехокардіографія.


Проблемы диагностики и хирургического лечения первичных опухолей сердца

Р.М. Витовский1,2, В.М. Бешляга2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины,
  Киев

2 ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

Цель работы – представить и систематизировать данные о многообразии клинической картины и основных диагностических признаках, позволяющих заподозрить и диагностировать опухоль сердца, рассмотреть особенности хирургического лечения этой патологии. Приведены клинические показатели, на основании которых можно заподозрить наличие опухоли, а также дифференциально-диагностические признаки миксом левого предсердия и митрального порока. Рассмотрены условия успешного лечения этого тяжелого контингента больных.

Ключевые слова: первичные опухоли сердца, миксомы сердца, диагностика, эхокардиография.

 

[PDF] [Література]