Практичні рекомендації

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2021.1.4144 

Рекомендовані розрахункові норми часу на проведення функціональних досліджень

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Всеукраїнської асоціації кардіологів України

Проєкт рекомендацій щодо розрахункових норм часу на проведення функціональних досліджень було розроблено робочою групою з підготовки нормативних документів з функціональної діагностики МОЗ України, створеною відповідно до наказу №146-Адм від 27.06.2013 р. за участю провідних спеціалістів закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, НАМН України та керівників кафедр системи післядипломного навчання лікарів, де здійснюється викладання функціональної діагностики. Завдання щодо підготовки цього документа було визначено Наказом МОЗ України №670/65 від 31.07.2013 р. «Про організацію та роботу системи функціональної діагностики у закладах охорони здоров’я України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.08.2013 р. за №1437/23969. Воно обумовлено величезною потребою державних і приватних закладів охорони здоров’я у визначенні часових орієнтирів при застосуванні багатьох нових методів дослідження, які з’явилися за останні десятиліття. Ці методи входять до переліку кваліфікаційних вимог до лікарів з функціональної діагностики різних кваліфікаційних категорій згідно з Наказом МОЗ України №768 від 26.07.2016 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я». У 2016–2017 рр. рекомендації пройшли громадське обговорення як проєкт відповідного Наказу МОЗ України, котрий повинен замінити попередній нормативний документ щодо розрахункових норм часу на функціональні дослідження, виданий ще у 1988 р. У 2020 р. настанови було додатково обговорено та доповнено робочою групою з функціональної діагностики Всеукраїнської асоціації кардіологів України із залученням фахівців суміжних спеціальностей. Проєкт схвалено на засіданні Генеральної асамблеї Всеукраїнської асоціації кардіологів України в рамках ХХІ Національного конгресу кардіологів України 25 вересня 2020 року.

Ключові слова: функціональна діагностика, функціональні дослідження, норми часу.


Рекомендуемые расчетные нормы времени на проведение функциональных исследований

Рекомендации рабочей группы по функциональной диагностике Всеукраинской ассоциации кардиологов Украины  

Проект рекомендаций по расчетным нормам времени на проведение функциональных исследований разработан рабочей группой по подготовке нормативных документов по функциональной диагностике Минздрава Украины, созданной в соответствии с приказом №146-Адм от 27.06.2013 г. с участием ведущих специалистов учреждений здравоохранения, подчиненных МОЗ Украины, НАМН Украины и руководителей кафедр системы последипломного обучения врачей, где осуществляется преподавание функциональной диагностики. Задания по подготовке этого документа были определены Приказом Минздрава Украины №670/65 от 31.07.2013 г. «Об организации и работе системы функциональной диагностики в учреждениях здравоохранения Украины», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 20.08.2013 г. №1437 /23969. Оно обусловлено огромной потребностью государственных и частных здравоохранительных учреждений в определении временных ориентиров при применении многих новых методов исследования, появившихся за последние десятилетия. Эти методы входят в список квалификационных требований к врачам по функциональной диагностике различных квалификационных категорий согласно Приказу Минздрава Украины №768 от 26.07.2016 «О внесении изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78 "Здравоохранение". В 2016–2017 гг. рекомендации прошли общественное обсуждение как проект соответствующего Приказа Минздрава Украины, который должен заменить предварительный нормативный документ о расчетных нормах времени на функциональные исследования, изданный еще в 1988 г. В 2020 г. Руководство было дополнительно обсуждено и дополнено рабочей группой функциональной диагностики Всеукраинской ассоциации кардиологов с привлечением специалистов смежных специальностей. Проект был одобрен на заседании Генеральной ассамблеи Всеукраинской ассоциации кардиологов Украины в рамках ХХІ Национального конгресса кардиологов Украины 25 сентября 2020 года.

Ключевые слова: функциональная диагностика, функциональные исследования, нормы времени.

[PDF]