Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2021.1.3640 

Механічна тромбекстракція в пацієнтки з гострим ішемічним інсультом на тлі антикоагулянтної терапії

В.О. Ярош 1, В.В. Бабенко 1, О.Є. Свиридюк 2, О.Й. Жарінов 3, О.А. Єпанчінцева 1, 3, Б.М. Тодуров 1, 3

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», Київ
3 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Тромболітична терапія, яка є пріоритетною лікувальною стратегією у хворих з гострим ішемічним інсультом при застосуванні в перші 3–4,5 год після виникнення церебральної катастрофи, має суттєві обмеження при фоновій терапії антикоагулянтами. Як альтернативну терапевтичну стратегію в разі неефективності тромболітичної терапії або наявності протипоказань до її проведення розглядають механічну тромбекстракцію. У статті описано клінічний випадок пацієнтки віком 75 років, у якої на тлі серцевої недостатності та фібриляції передсердь виник гострий кардіоемболічний ішемічний інсульт. Тривалий фоновий прийом прямого перорального антикоагулянта з огляду на фібриляцію передсердь був протипоказанням для проведення у хворої тромболітичної терапії, тож пацієнтці виконали механічну тромбекстракцію. Представлений клінічний випадок ілюструє можливості успішного інтервенційного лікування гострого кардіоемболічного ішемічного інсульту. Розглянуто приклад фармакологічної взаємодії, яка могла призвести до зниження ефективності антикоагулянтної терапії.

Ключові слова: ішемічний інсульт, антикоагулянт, механічна тромбекстракція.


Механическая тромбэкстракция у пациентки с острым ишемическим инсультом на фоне антикоагулянтной терапии

В.А. Ярош 1, В.В. Бабенко 1, Е.Е. Свиридюк 2, О.И. Жаринов 3, О.А. Епанчинцева 1, 3, Б.М. Тодуров 1, 3  

1 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 ГУ «Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН Украины», Киев
3 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Тромболитическая терапия, которая является приоритетной лечебной стратегией у больных с острым ишемическим инсультом при применении в первые 3–4,5 ч после возникновения церебральной катастрофы, имеет существенные ограничения при фоновой терапии антикоагулянтами. Как альтернативную терапевтическую стратегию в случае неэффективности тромболитической терапии или при наличии противопоказаний к ее проведению рассматривают механическую тромбэкстракцию. В статье описан клинический случай пациентки в возрасте 75 лет, у которой на фоне сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий возник острый кардиоэмболический ишемический инсульт. Длительный фоновый прием прямого перорального антикоагулянта был противопоказанием для проведения у больной тромболитической терапии, поэтому пациентке выполнили механическую тромбэкстракцию. Представленный клинический случай иллюстрирует возможности успешного интервенционного лечения острого кардиоэмболического ишемического инсульта. Рассмотрен пример фармакологического взаимодействия, которое могло привести к снижению эффективности антикоагулянтной терапии.

Ключевые слова: ишемический инсульт, антикоагулянт, механическая тромбэкстракция.

[PDF] [Література]