Технології діагностики і лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2021.1.2935 

Перший клінічний досвід виконання алкогольної абляції вени Маршалла в комплексному лікуванні персистентної фібриляції передсердь

В.В. Бойко 1, С.В. Рибчинський 1, Д.О. Лопін 1, А.С. Внукова 2, Д.Є. Волков 1

1 ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України», Харків
2 КНП «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради, Харків

Описано перший в Україні клінічний досвід виконання алкогольної абляції вени Маршалла в комплексному інтервенційному лікуванні персистентної фібриляції передсердь (ФП). Сучасні дані свідчать про те, що в разі неефективності медикаментозної терапії абляція субстрату ФП – це найважливіший етап лікування аритмії, найбільш оптимальний метод контролю та профілактики подальших серцево-судинних подій. Одним із стандартів лікування пароксизмальної ФП є радіочастотна абляція (РЧА) з метою електричної ізоляції легеневих вен (ІЛВ). Однак, за рахунок залучення інших патогенетичних механізмів, у разі персистентної форми аритмії лише ІЛВ менш ефективна. Ця ситуація при персистентній ФП часто виникає за рахунок патологічної електричної активності позалегеневих вен. Зокрема це може спостерігатися в ділянці задньої стінки лівого передсердя та мітрального істмусу з формуванням перимітрального тріпотіння передсердь. РЧА в цій ділянці може зменшити частоту рецидивів аритмії, проте досягти стійкого двоспрямованого блоку проведення в зоні латерального мітрального істмусу в разі ендокардіальної РЧА технічно складно. Одним із варіантів поліпшити результативність РЧА у цьому випадку, крім епікардіальної РЧА в дистальному коронарному синусі, є використання альтернативного методу впливу – алкогольної абляції вени Маршалла шляхом введення етанолу в її просвіт, що оклюзований балоном. Наведений клінічний випадок демонструє комбінований варіант малоінвазивного лікування персистентної ФП з використанням алкогольної абляції вени Маршалла та РЧА з ІЛВ.

Ключові слова: фібриляція передсердь, радіочастотна абляція, алкогольна абляція, вена Маршалла, клінічний випадок.


Первый клинический опыт выполнения алкогольной абляции вены Маршалла в комплексном лечении персистентной фибрилляции предсердий

В.В. Бойко 1, С.В. Рыбчинский 1, Д.А. Лопин 1, А.С. Внукова 2, Д.Е. Волков 1  

1 ГУ «Институт общей и неотложной хирургии имени В.Т. Зайцева НАМН Украины», Харьков
2 КНП «Городская клиническая больница № 8» Харьковского городского совета, Харьков

Описан первый в Украине клинический опыт выполнения алкогольной абляции вены Маршалла в комплексном интервенционном лечении персистирующей фибрилляции предсердий (ФП). Современные данные свидетельствуют о том, что в случае неэффективности медикаментозной терапии абляция субстрата ФП – это важнейший этап лечения аритмии, наиболее оптимальный метод контроля и профилактики дальнейших сердечно-сосудистых событий. Одним из стандартов лечения пароксизмальной ФП является радиочастотная абляция (РЧА) с целью электрической изоляции легочных вен (ИЛВ). Однако, за счет привлечения других патогенетических механизмов, в случае персистирующей формы аритмии только ИЛВ менее эффективна. Эта ситуация при персистирующей ФП часто возникает за счет патологической электрической активности внелегочных вен. В частности это может наблюдаться в области задней стенки левого предсердия и митрального истмуса с формированием перимитрального трепетания предсердий. РЧА в этой области может уменьшить частоту рецидивов аритмии, однако достичь устойчивого двунаправленного блока проведения в зоне латерального митрального истмуса в случае эндокардиальной РЧА технически сложно. Одним из вариантов улучшить результативность РЧА в этом случае, кроме эпикардиальной РЧА в дистальном коронарном синусе, является использование альтернативного метода воздействия – алкогольной абляции вены Маршалла путем введения этанола в ее просвет, окклюзированный баллоном. Приведенный клинический случай демонстрирует комбинированный вариант малоинвазивного лечения персистирующей ФП с использованием алкогольной абляции вены Маршалла и РЧА с ИЛВ.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, радиочастотная абляция, алкогольная абляция, вена Маршалла, клинический случай.

[PDF] [Література]