Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.1.2432 

Особливості перебігу, діагностики та хірургічного лікування ускладненої форми гігантської міксоми лівого передсердя з ураженням мітрального клапана

Р.М. Вітовський 1, 2, В.П. Захарова 2, І.В. Мартищенко 2, М.О. Трегубова 2, В.В. Ісаєнко 1, 2, О.В. Купчинський 2 

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ
2 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», Київ

Супутня клапанна патологія є можливим ускладненням перебігу міксоми серця, може мати велике значення у виникненні гемодинамічних порушень і ускладнює диференціальну діагностику пухлинного процесу. Корекція супутньої клапанної патології пов’язана з поняттям гемодинамічної радикальності операції при хірургічному лікуванні пухлин серця. У статті описано клінічний випадок гігантської міксоми лівого передсердя з ураженням мітрального клапана в поєднанні з ішемічною хворобою серця. Пошкодження передньої стулки мітрального клапана із супутньою його недостатністю було виявлено тільки під час операції після видалення міксоми. При проведенні трансторакальної ехокардіографії і комп’ютерної томографії органів грудної клітки таких пошкоджень не виявили. Без сумніву, наявність зворотного потоку на мітральному клапані і його пошкодження виявити було досить складно у зв’язку з великими розмірами новоутворення, яке в систолу не відходило від стулок мітрального клапана і, прикриваючи дефект пошкодженої стулки, утримуючи її, створювало надійну механічну перешкоду потенційній недостатності клапана.

Ключові слова: міксома лівого передсердя, недостатність мітрального клапана, коронарне шунтування.


Особенности течения, диагностики и хирургического лечения осложненной формы гигантской миксомы левого предсердия с поражением митрального клапана

Р.М. Витовский 1, 2, В.П. Захарова 2, И.В. Мартыщенко 2, М.А. Трегубова 2, В.В. Исаенко 1, 2, А.В. Купчинский 2 

1 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев
2 ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

Сопутствующая клапанная патология является возможным осложнением течения миксомы сердца, может иметь большое значение в возникновении гемодинамических нарушений и затрудняет дифференциальную диагностику опухолевого процесса. Коррекция сопутствующей клапанной патологии связана с понятием гемодинамической радикальности операции при хирургическом лечении опухолей сердца. В статье описан клинический случай гигантской миксомы левого предсердия с поражением митрального клапана в сочетании с ишемической болезнью сердца. Повреждение передней створки митрального клапана с сопутствующей его недостаточностью было обнаружено только во время операции после удаления миксомы. При трансторакальной эхокардиографии и компьютерной томографии органов грудной клетки данных повреждений не выявили. Без сомнения, наличие обратного тока на митральный клапан и его повреждение выявить было довольно сложно в связи с большими размерами новообразования, которое в систолу не отходило от створок митрального клапана и, прикрывая дефект поврежденной створки, удерживая ее, создавало надежное механическое препятствие потенциальной недостаточности клапана.

Ключевые слова: миксома левого предсердия, недостаточность митрального клапана, коронарное шунтирование.

[PDF] [Література]