Технології діагностики і лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.1.5056 

Вплив кута між шунтом і коронарною артерією на об’ємну швидкість кровоплину через коронарний анастомоз

С.С. Галич, А.В. Руденко, Е.А. Настенко, Ю.С. Стародуб

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», Київ

Мета роботи – визначити оптимальне значення кута вшивання шунта в коронарну артерію, яке може забезпечити максимальні показники пропускної здатності створеного коронарного анастомозу.

Матеріали і методи. Дослідження проводили на свинячих судинах. Створювалися коронарні анастомози між шунтами і коронарними артеріями, розташованими в ділянках свинячого міокарда з кутами 30°, 45° і 90°. Усього було створено 81 коронарний анастомоз – 27 трійок порівняння. Для оцінки пропускної здатності коронарного анастомозу за допомогою флуометра визначали об’ємний кровоплин по шунту. Для цього по шунту при постійному тиску пропускався спеціальний розчин, який представляє собою суміш дистильованої води і гліцерину в пропорціях 7,5 : 7 для досягнення відносної в’язкості розчину, ідентичної в’язкості крові – 4,5. Усі порівнювані між собою анастомози створювали на одних і тих же судинах для чистоти експерименту. Так само анастомози досліджували за допомогою рентгенконтрастного дослідження в бічних і передньозадніх проекціях. За допомогою ангіографії вимірювали внутрішні розміри досліджуваних анастомозів.

Результати. Анастомози з кутом 30° та 45° мали більші показники об’ємного кровотоку через них порівняно з кутом 90°. Результати рентгеноконтрастного дослідження вказали на збільшення обох (поздовжнього та поперечного) розмірів анастомозів з кутом 45°.

Висновок. Найбільш оптимальним вважаємо кут анастомозу 45° з точки зору легкості виконання та кращих показників пропускної здатності таких анастомозів, що може бути обумовлено збільшенням розмірів анастомозу, яке нівелює можливі нерівності шовного лінії.

Ключові слова: коронарний анастомоз, об’ємний кровоплин, кут анастомозу.


Влияние угла между шунтом и коронарной артерией на объемную скорость кровотока через коронарный анастомоз

С.С. Галич, А.В. Руденко, Е.А. Настенко, Ю.С. Стародуб

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

Цель работы – определить оптимальное значение угла вшивания шунта в коронарную артерию, которое может обеспечить максимальные показатели пропускной способности созданного коронарного анастомоза.

Материалы и методы. Исследования проводили на свиных сосудах. Создавали коронарные анастомозы между шунтами и коронарными артериями, расположенными в участках свиного миокарда с углами 30°, 45° и 90°. Всего было создано 81 коронарный анастомоз – 27 троек сравнения. Для оценки пропускной способности коронарного анастомоза с помощью флуометра определяли объемный кровоток по шунту. Для этого по шунту при постоянном давлении пропускали специальный раствор, представляющий собой смесь дистиллированной воды и глицерина в пропорциях 7,5 : 7 для достижения относительной вязкости раствора, идентичной вязкости крови – 4,5. Все сравниваемые между собой анастомозы создавали на одних и тех же сосудах для чистоты эксперимента. Также анастомозы исследовали с помощью рентгеноконтрастного исследования в боковых и переднезадних проекциях. С помощью ангиографии измеряли внутренние размеры изучаемых анастомозов.

Результаты. Анастомозы с углом 30° и 45° показали большие значения объемного кровотока по сравнению с анастомозами с углом 90°. Результаты рентгеноконтрастного исследования подтвердили увеличение обоих (продольного и поперечного) размеров анастомозов с углом 45°.

Выводы. Наиболее оптимальным считаем угол анастомоза 45° с точки зрения легкости выполнения и лучших показателей пропускной способности анастомозов, что, возможно, обусловлено увеличением размеров анастомоза, которое нивелирует возможные неровности шовной линии.

Ключевые слова: коронарный анастомоз, объемный кровоток, угол анастомоза. 

[PDF] [Література]