Оригінальні дослідження

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.1.4449 

Анатомія коронарних артерій при коригованій транспозиції магістральних артерій

О.В. Стогова 1, Н.М. Руденко 1, 2, О.О. Мотречко 1, Д.О. Шипов 1 

1 ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Мета роботи – дослідити варіанти анатомії коронарних артерій при різних формах коригованої транспозиції магістральних артерій (КТМА) у пацієнтів дитячого віку.

Матеріалиі методи. У НПМЦДКК із січня 2007 р. до грудня 2017 р. спостерігалися 93 пацієнти з КТМА, вік яких на момент первинного звернення був менше 18 років. Рентгенангіографічне обстеження з метою визначення коронарної анатомії було проведено 49 (52 %) пацієнтам з різними анатомічними варіантами КТМА.

Результати. Варіант відходження коронарних артерій, при якому від синуса правої руки (першого синуса) відходить права коронарна артерія (ПКА), а від синуса лівої руки (другого синуса) – ліва коронарна артерія (ЛКА), яка ділиться на передню низхідну та обвідну гілки, спостерігали в більшості пацієнтів – у 43 (87,7 %). Відходження коронарних артерій від одного синуса виявлено у 4 (8,1 %) пацієнтів: у одного – від синуса лівої руки, у інших трьох – від синуса правої руки. В одного пацієнта діагностовано відходження ПКА від обвідної гілки ЛКА. При цьому ПКА утворювала задню петлю навколо стовбура легеневої артерії.

Висновки. Варіант відходження ПКА від синуса правої руки і лівої передньої низхідної та обвідної гілок від синуса лівої руки є найбільш поширеним у пацієнтів з КТМА – спостерігається у 87,7 % випадків. Різноманітність варіантів коронарної анатомії при КТМА вимагає їх візуалізації при плануванні в пацієнтів хірургічного втручання.

Ключові слова: природжена вада серця, коригована транспозиція магістральних артерій, коронарні артерії.


Анатомия коронарных артерий при корригированной транспозиции магистральных артерий

Е.В. Стогова 1, Н.Н. Руденко 1, 2, А.А. Мотречко 1, Д.О. Шипов 1

1 ГУ «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Цель работы – исследовать варианты анатомии коронарных артерий при различных формах корригированной транспозиции магистральных артерий (КТМА) у пациентов детского возраста.

Материалы и методы. В НПМЦДКК с января 2007 г. по декабрь 2017 г. наблюдались 93 пациента с КТМА, возраст которых на момент первичного обращения был до 18 лет. Рентгенангиографическое обследование с целью определения коронарной анатомии было проведено 49 (52 %) пациентам с различными анатомическими вариантами КТМА.

Результаты. Вариант отхождения коронарных артерий, при котором от синуса правой руки (первого синуса) отходит правая коронарная артерия (ПКА), а от синуса левой руки (второго синуса) – левая коронарная артерия (ЛКА), которая делится на левую переднюю нисходящую и огибающую ветви, встречался у большинства пациентов – у 43 (87,7 %). Отхождение коронарных артерий от одного синуса обнаружено у 4 (8,1 %) пациентов: у одного – от синуса левой руки, и у остальных трех – от синуса правой руки. Отхождение ПКА от ОКА, при котором ПКА образовывала заднюю петлю вокруг ствола легочной артерии, было выявлено у одного пациента.

Выводы. Отхождение правой коронарной артерии от синуса правой руки и левой передней нисходящей совместно с огибающей коронарной артерией от синуса левой руки является наиболее распространенным у пациентов с КТМА и встречается в 87,7 % случаев. Разнообразие вариантов коронарной анатомии при КТМА требует визуализации их при планировании у пациента хирургического вмешательства.

Ключевые слова: врожденный порок сердца, корригированная транспозиция магистральных артерий, коронарные артерии. 

[PDF] [Література]