Оригінальні дослідження

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.1.3743 

Коморбідність і ризик серцевих подій у хворих із гострим коронарним синдромом

Р.Р. Коморовський

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Мета роботи – оцінити поширеність коморбідних станів у хворих із гострим коронарним синдромом (ГКС) та дослідити вплив простого індексу коморбідності на виживання залежно від стратегії лікування пацієнтів із ГКС.

Матеріали і методи. У дослідження залучили 337 пацієнтів із ГКС, за якими проведено проспективне спостереження та аналіз виживання з урахуванням простого індексу коморбідності (ІК). Кінцевими точками були серцева смерть або інфаркт міокарда.

Результати. Коморбідні стани виявлено у 150 (45 %) пацієнтів. Частота серцевих подій (серцевої смерті та нефатального інфаркту міокарда) прогресивно зростала зі збільшенням значень ІК: від 4,3 % при ІК 0 до 12,3 % при ІК 1–2 (відношення ризиків 3,05; 95 % довірчий інтервал 1,37–7,45; р = 0,009) і до 21 % при ІК ≥ 3 (відношення ризиків 6,54; 95 % довірчий інтервал 6,32–20,40; р = 0,0007). Найбільші відмінності між групами відзначено через 20 міс спостереження. У підгрупі реваскуляризованих пацієнтів статистично значущих відмінностей між виживанням і частотою великих серцевих подій, залежно від значень ІК, не спостерігали.

Висновки. Простий ІК може використовуватися для стратифікації ризику пацієнтів із гострим коронарним синдромом. Інвазивна стратегія лікування дозволяє знизити ризик виникнення великих серцевих подій і покращити віддалений прогноз пацієнтів із коморбідністю.

Kлючові слова: гострий коронарний синдром, індекс коморбідності, прогноз.


Коморбидность и риск сердечных событий у больных с острым коронарным синдромом

Р.Р. Коморовский

Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины

Цель работы – оценить распространенность коморбидных состояний у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) и исследовать влияние простого индекса коморбидности на выживание в зависимости от стратегии лечения больных с ОКС.

Материалы и методы. В исследование включили 337 пациентов с ОКС, за которыми проведено проспективное наблюдение и анализ выживания на основе простого индекса коморбидности (ИК). Конечными точками были сердечная смерть или инфаркт миокарда.

Результаты. Коморбидные состояния выявлены у 150 (45 %) пациентов. Частота сердечных событий (сердечной смерти и нефатального инфаркта миокарда) прогрессивно возрастала с увеличением значений ИК: от 4,3 % при ИК 0 до 12,3 % при ИК 1–2 (отношение рисков 3,05; 95 % доверительный интервал 1,37–7,45; р = 0,009) и до 21 % при ИК ≥ 3 (отношение рисков 6,54; 95 % доверительный интервал 6,32–20,40; р = 0,0007). Наибольшие различия между группами отмечены через 20 мес наблюдения. В подгруппе реваскуляризованных пациентов статистически значимых различий между выживанием и частотой больших сердечных событий, в зависимости от значений ИК, не наблюдали.

Выводы. Простой ИК может использоваться для стратификации риска пациентов с острым коронарным синдромом. Инвазивная стратегия лечения позволяет снизить риск возникновения больших сердечных событий и улучшить отдаленный прогноз у пациентов с коморбидностью.

Kлючевые слова: острый коронарный синдром, индекс коморбидности, прогноз. 

[PDF] [Література]