Оригінальні дослідження

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.1.1420 

Аналіз медикаментозного лікування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця до і після хірургічної реваскуляризації міокарда

О.Й. Жарінов 1, О.А. Єпанчінцева 1, 2, К.О. Міхалєв 3, І.В. Шклянка 1, 2

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ
2 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
3 ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київ

Мета роботи – проаналізувати медикаментозний супровід у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС) до і після операції аортокоронарного шунтування (АКШ), а також вивчити потенційні можливості використання сучасних фармакотерапевтичних технологій для покращення прихильності пацієнтів до лікування.

Матеріали і методи. В одноцентровому «зрізовому» дослідженні проаналізовано дані щодо до-, пері- та післяопераційного лікування 155 пацієнтів зі стабільною ІХС, яким у 2012–2013 рр. послідовно здійснили операцію ізольованого АКШ. Серед обстежених було 139 чоловіків та 16 жінок віком від 39 до 81 року, медіана віку – 62 (квартилі 55–67) роки. У 134 (86,4 %) пацієнтів реваскуляризацію міокарда було проведено з використанням штучного кровообігу.

Результати. Пері- та післяопераційне лікування в більшості випадків передбачало стандартний перелік базисних засобів лікування стабільної ІХС. Утім привертало увагу недостатнє застосування статинів: високоінтенсивну терапію статинами протягом не менше ніж одного тижня до операції отримували лише 19 (12,2 %) пацієнтів. З положеннями чинних настанов з лікування пацієнтів зі стабільною ІХС після планового АКШ не повністю узгоджувалося рутинне застосування подвійної антиагрегантної терапії майже в 95 % пацієнтів у післяопераційний період.

Висновки. Проведений аналіз свідчить про реальні можливості кращого забезпечення відповідності чинним рекомендаціям і прихильності пацієнтів до терапії у випадку застосування новітніх комбінованих лікарських форм, у тому числі – технології «поліпілл».

Ключові слова: стабільна ішемічна хвороба серця, аортокоронарне шунтування, медикаментозне лікування.


Анализ медикаментозного лечения у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца до и после хирургической реваскуляризации миокарда

О.И. Жаринов 1, О.А. Епанчинцева 1, 2, К.А. Михалев 3, И.В. Шклянка 1, 2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев
2 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
3 ГНУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, Киев

Цель работы – проанализировать медикаментозное лечение у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС) до и после операции аортокоронарного шунтирования (АКШ), а также изучить потенциальные возможности использования современных фармакотерапевтических технологий для улучшения приверженности пациентов к лечению.

Материалы и методы. В одноцентровом «срезовом» исследовании проанализированы данные о до-, пери- и послеоперационном лечении 155 пациентов со стабильной ИБС, которым в 2012–2013 гг. последова тельно провели операцию изолированного АКШ. Среди обследованных были 139 мужчин и 16 женщин в возрасте от 39 до 81 года, медиана возраста – 62 (квартили 55–67) года. У 134 (86,4 %) пациентов реваскуляризацию миокарда проводили с применением искусственного кровообращения.

Результаты. Пери- и послеоперационное лечение в подавляющем большинстве случаев включало стандартный перечень базисных средств лечения стабильной ИБС. В то же время привлекало внимание недостаточное применение статинов: высокоинтенсивную терапию статинами в течение не менее одной недели до операции получали лишь 19 (12,2 %) пациентов. С положениями существующих рекомендаций по лечению пациентов со стабильной ИБС после планового АКШ не полностью согласовалось рутинное применение двойной антиагрегантной терапии почти у 95 % пациентов в послеоперационный период.

Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о реальных возможностях лучшего обеспечения соответствия действующим рекомендациям и приверженности пациентов к лечению в случае применения новейших комбинированных лекарственных форм, в том числе – технологии «полипилл».

Ключевые слова: стабильная ишемическая болезнь сердца, аортокоронарное шунтирование, медикаментозное лечение. 

[PDF] [Література]