Огляди

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.1.513 

Методи лікування фібриляції передсердь у пацієнтів з клапанною патологією серця

О.М. Грицай 1, Я.В. Скибчик 1, І.Ю. Мокрик 1, Є.В. Житинський 1, В.О. Куць 2, О.Й. Жарінов 2, Б.М. Тодуров 1, 2

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

У огляді літератури показано клінічну ефективність таких хірургічних методів лікування фібриляції передсердь (ФП) у пацієнтів з клапанною патологією серця, як хірургічна ізоляція лівого передсердя, операція «коридор», операція «лабіринт» (Maze). Операція «лабіринт» зазнала чотири модифікації (Maze I–IV), і на сьогодні Maze IV є найбільш поширеним втручанням при клапанній ФП, яке значно знижує ризик тромбоемболічних ускладнень, пов’язаних із ФП. Розглянуто ефективність методів хірургічної абляції при клапанній ФП – радіочастотної, лазерної та мікрохвильової абляції, їх ефективність при доповненні хірургічних методів лікування. Представлено результати клінічних досліджень при клапанній ФП, з порівнянням схем хірургічного та комплексного лікування. Перспективним напрямком лікування клапанної ФП є розвиток міні-торакотомного доступу із застосуванням ендоскопічного комплексу. Незважаючи на велику кількість рандомізованих клінічних досліджень, жодне з них не було наділено достатньою потужністю для визначення статистично значущих відмінностей щодо виживання, а також на сьогодні не встановлено, яким чином хірургічне лікування клапанної
ФП впливає на виживаність пацієнтів.

Ключові слова: фібриляція передсердь, клапанна патологія, хірургічні методи лікування, Maze I–IV, хірургічна абляція.


Методы лечения фибрилляции предсердий у пациентов с клапанной патологией сердца

А.Н. Грицай 1, Я.В. Скибчик 1, И.Ю. Мокрик 1, Е.В. Житинский 1, В.А. Куць 2, О.И. Жаринов 2, Б.М. Тодуров 1, 2

1 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

В обзоре литературы показана клиническая эффективность таких хирургических методов лечения фибрилляции предсердий (ФП) у пациентов с клапанной патологией сердца, как хирургическая изоляция левого предсердия, операция «коридор», операция «лабиринт» (Maze). Указывается, что операция «лабиринт» претерпела четыре модификации (Maze I–IV), и сегодня Maze IV является наиболее распространенным вмешательством при клапанной ФП, значительно снижает риск тромбоэмболических осложнений, связанных с ФП. Рассмотрена эффективность методов хирургической абляции при клапанной ФП – радиочастотной, лазерной и микроволновой абляции, их эффективность при использовании в комплексе с хирургическими методами лечения. Представлены результаты клинических исследований при клапанной ФП, сравнение схем хирургического и комплексного лечения. Указано, что перспективным направлением лечения клапанной ФП является развитие миниторакотомного доступа с применением эндоскопического комплекса. Несмотря на большое количество рандомизированных клинических исследований, ни одно из них не наделено достаточной мощностью для определения статистически значимых различий по выживаемости, а также в настоящее время не установлено, каким образом хирургическое лечение клапанной
фибрилляции предсердий влияет на выживаемость пациентов.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, клапанная патология, хирургические методы лечения, Maze I–IV, хирургическая абляция. 

[PDF] [Література]