Новини кардіології та кардіохірургії

Періопераційна медикаментозна терапія в кардіохірургічній практиці в дорослих: клінічні рекомендації Європейського товариства кардіоторакальних хірургів 2017 року

Автори / члени робочої групи: M. Sousa-Uva (Португалія), S. Head (Нідерланди), M. Milojevic (Нідерланди), J.-P. Collet (Франція), G. Landoni (Італія), M. Castella (Іспанія), J. Dunning (Великобританія), T. Gudbjartsson (Ісландія), N. Linker (Великобританія), E. Sandoval (Іспанія), M. Thielmann (Німеччина), A. Jeppsson (Швеція), U. Landmesser (Німеччина)

Рекомендації Європейського товариства кардіоторакальних хірургів (EACTS) 2017 р. стосуються найбільш актуальних питань періопераційної медикаментозної терапії в кардіохірургічній практиці в дорослих. Автори охоплюють такі аспекти періопераційного ведення пацієнтів з кардіохірургічними втручаннями, як антитромботична терапія; профілактика і лікування післяопераційної фібриляції передсердь; застосування інгібіторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, блокаторів β-адренорецепторів та глюкокортикоїдів; корекція дислипідемії; профілактика гастроінтестинальних та інфекційних ускладнень; періопераційна анальгезія та контроль рівня глікемії.

Ключові слова: рекомендації, EACTS, кардіохірургія, періопераційна медикаментозна (фармако)терапія, зниження ризику, вторинна профілактика, шунтування вінцевих артерій, заміна/пластика клапанів, транскатетерна імплантація аортального клапана, антитромботична терапія, антитромбоцитарні засоби, антикоагулянти, інгібітори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, блокатори β-адренорецепторів, статини, інгібітори протонної помпи, блокатори Н2-рецепторів, контроль глікемії, біль, глюкокортикоїди, антибіотики, фібриляція передсердь.


Периоперационная медикаментозная терапия в кардиохирургической практике у взрослых: клинические рекомендации Европейского общества кардиоторакальных хирургов 2017 года

Авторы / члены рабочей группы: M. Sousa-Uva (Португалия), S. Head (Нидерланды), M. Milojevic (Нидерланды), J.-P. Collet (Франция), G. Landoni (Италия), M. Castella (Испания), J. Dunning (Великобритания), T. Gudbjartsson (Исландия), N. Linker (Великобритания), E. Sandoval (Испания), M. Thielmann (Германия), A. Jeppsson (Швеция), U. Landmesser (Германия)

Рекомендации Европейского общества кардиоторакальных хирургов (EACTS) 2017 года касаются наиболее актуальных вопросов периоперационной медикаментозной терапии в кардиохирургической практике у взрослых. Авторы охватывают такие аспекты периоперационного ведения пациентов с кардиохирургическими вмешательствами, как антитромботическая терапия; профилактика и лечение послеоперационной фибрилляции предсердий; применение ингибиторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, блокаторов β-адренорецепторов и глюкокортикоидов; коррекция дислипидемии; профилактика гастроинтестинальных и инфекционных осложнений; периоперационная анальгезия и контроль уровня гликемии.

Ключевые слова: рекомендации, EACTS, кардиохирургия, периоперационная медикаментозная (фармако)терапия, снижение риска, вторичная профилактика, шунтирование венечных артерий, замена/пластика клапанов, транскатетерная имплантация аортального клапана, антитромботическая терапия, антитромбоцитарные средства, антикоагулянты, ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, блокаторы β-адренорецепторов, статины, ингибиторы протонной помпы, блокаторы Н2-рецепторов, контроль гликемии, боль, глюкокортикоиды, антибиотики, фибрилляция предсердий.

 

[PDF] [Література]