Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2018.1.4549

Випадок успішної перикардіотомії з дренуванням перикардіальної порожнини в пацієнта з мультиморбідністю

Н.М. Середюк 1, А.В. Судус 2, І.М. Будзан 2, С.М. Гричинюк 2, В.Б. Томин 3, Н.В. Рогів 2, М.В. Бєлінський 1, А.Я. Василишин 1

1 ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
2 Клінічний лікувально-діагностичний центр «Сімедгруп», Івано-Франківськ
3 Верховинська центральна районна лікарня

Проаналізовано випадок тампонади серця через 34 дні після маммарокоронарного шунтування на серці, що працює, у хворого віком 57 років. Особливістю мультиморбідного стану пацієнта в описаному спостереженні є поєднання казуальних захворювань (атеросклероз, атеротромбоз коронарних артерій), низки ускладнених станів (два інфаркти міокарда, аневризма лівого шлуночка, тампонада серця, гостра та хронічна серцева недостатність) і конкурентних хвороб (виразкова хвороба шлунка, панкреатит, ожиріння, пупкова грижа). Для лікування вибрано стратегію перикардіотомії при тампонаді серця та дренуванні перикарда після маммарокоронарного шунтування, оскільки пункція перикарда з аспірацією свідчила про серйозну небезпеку для життя хворого. З розвитком випоту в перикард (претампонади) і гострої декомпенсованої серцевої недостатності – тампонади серця – невідкладна допомога повинна полягати в першочерговій перикардіотомії з дренуванням серцевої сумки.

Ключові слова: мультиморбідність, перикардіальний випіт, тампонада серця, перикардіотомія, дренування перикардіальної сумки.


Случай успешной перикардиотомии с дренированием перикардиальной полости у пациента с мультиморбидностью 

Н.Н. Середюк 1, А.В. Судус 2, И.М. Будзан 2, С.М. Грычинюк 2, В.Б. Томын 3, Н.В. Рогов 2, Н.В. Белинский 1, А.Я. Василишин 1

1 ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет»
2 Клинический лечебно-диагностический центр «Симедгруп», Ивано-Франковск
3 Верховинская центральная районная больница

Проанализирован случай тампонады сердца через 34 дня после маммарокоронарного шунтирования на работающем сердце у больного в возрасте 57 лет. Особенностью мультиморбидного состояния пациента в описанном наблюдении является сочетание казуальных заболеваний (атеросклероз, атеротромбоз коронарных артерий), ряда осложненных состояний (два инфаркта миокарда, аневризма левого желудочка, тампонада сердца, острая и хроническая сердечная недостаточность) и конкурентных болезней (язвенная болезнь желудка, панкреатит, ожирение, пупочная грыжа). Для лечения выбрана стратегия перикардиотомии при тампонаде сердца и дренирования перикарда после маммарокоронарного шунтирования, поскольку пункция перикарда с аспирацией представляла серьезную опасность для жизни больного. С развитием выпота в перикард (претампонады) и острой декомпенсированной сердечной недостаточности – тампонады сердца – неотложная помощь должна включать первоочередную перикардиотомию с дренированием сердечной сумки.

Ключевые слова: мультиморбиднисть, перикардиальный выпот, тампонада сердца, перикардиотомия, дренирование перикардиальной сумки.

 

[PDF] [Література]