Технології діагностики та лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2018.1.3239

Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST у пацієнта молодого віку із синдромом Барде – Бідля

І.М. Січкарук, О.В. Христюк, М.Є. Романів, О.А. Василькова, О.С. Карголь, М.М. Павелко, А.В. Ягенський

КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»

Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST – одна з найбільш поширених причин смерті пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Останніми роками відзначено зростання кількості випадків інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST серед чоловіків віком 25–50 років, і смертність від нього серед молодих чоловіків в Україні в 3–5 разів вища, ніж в економічно розвинених країнах. Представлене у статті спостереження інфаркту міокарда в молодої людини з генетичним дефектом, складовою частиною якого є порушення метаболізму, може бути наслідком прогресування атеросклеротичного процесу. Випадок поєднання синдрому Барде – Бідля з інфарктом міокарда з ангіографічно ураженими коронарними артеріями в чоловіка віком 23 роки свідчить про недооцінку ролі генетичних захворювань у розвитку ішемічної хвороби серця в пацієнтів молодого віку. Активна корекція всіх чинників ризику, моніторинг лабораторних показників у підлітків і молодих чоловіків з метаболічними порушеннями, перш за все з ожирінням і генетичними захворюваннями, що супроводжуються метаболічними розладами, є необхідною умовою профілактики ішемічної хвороби серця, зокрема інфаркту міокарда, в молодому віці.

Ключові слова: гострий інфаркт міокарда, синдром Барде – Бідля, цукровий діабет, первинне черезшкірне коронарне втручання.


Острый инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST у пациента молодого возраста с синдромом Барде – Бидля

И.М. Сичкарук, О.В. Хрыстюк, М.Е. Романив, Е.А. Васылькова, О.С. Карголь, М.М. Павелко, А.В. Ягенский

КУ «Луцкая городская клиническая больница»

Острый инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST – одна из наиболее распространенных причин смерти пациентов с ишемической болезнью сердца. В последние годы отмечен рост числа случаев инфаркта миокарда с элевацией сегмента ST среди мужчин в возрасте 25–50 лет, и смертность от него среди молодых мужчин в Украине в 3–5 раз выше, чем в экономически развитых странах. Предоставленное наблюдение инфаркта миокарда у молодого человека с генетическим дефектом, составной частью которого является нарушение метаболизма, может быть следствием прогрессирования атеросклеротического процесса. Случай сочетания синдрома Барде – Бидля с инфарктом миокарда с ангиографически пораженными коронарными артериями у мужчины в возрасте 23 лет свидетельствует о недооценке роли генетических заболеваний в развитии ишемической болезни сердца у пациентов молодого возраста. Активная коррекция всех факторов риска, мониторинг лабораторных показателей у подростков и молодых мужчин с метаболическими нарушениями, прежде всего с ожирением и генетическими заболеваниями, сопровождающимися метаболическими расстройствами, является необходимым условием профилактики ишемической болезни сердца и, в частности инфаркта миокарда, в молодом возрасте.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, синдром Барде – Бидля, сахарный диабет, первичное чрескожное коронарное вмешательство.

 

[PDF] [Література]