Новини кардіології та кардіохірургії

Алгоритм прийняття рішень щодо перипроцедурної антикоагулянтної терапії в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного генезу: експертний консенсусний документ Американської колегії кардіологів 2017 року

 Перипроцедурна антикоагулянтна терапія є частою «головоломкою», до вирішення якої залучаються клініцисти багатьох спеціальностей, і локальна практика її застосування може суттєво відрізнятися в різних центрах. Оптимальна стратегія перипроцедурної антикоагулянтної терапії вкрай необхідна при веденні пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного генезу. Незважаючи на те що впровадження стантартизованих, створених на засадах доказової медицини, протоколів перипроцедурної антикоагулятної терапії сприяє поліпшенню наслідків проведених утручань, практика їх клінічного застосування поки що не настільки широка, як би цього хотілося. Випадки переривання антикоагулянтної терапії при підготовці пацієнтів до різноманітних утручань трапляються дуже часто в рутинній клінічній практиці – так, лише в країнах Північної Америки щорічно виникає потреба в тимчасовому передпроцедурному припиненні прийому антикоагулянтів у 250 000 осіб. Обізнаність щодо ризику геморагічних і короткотермінових тромботичних ускладнень після проведених утручань – нагальна потреба багатьох клінічних спеціальностей. Метою створення цього документа є розроблення алгоритму прийняття рішень при визначенні стратегії перипроцедурної антикоагулянтної терапії. Для реалізації цієї мети ми прагнули виконати такі завдання: 1) обґрунтувати рішення щодо доцільності тривалої антикоагулянтної терапії; 2) надати клініцистам алгоритм прийняття рішення щодо доцільності переривання прийому антикоагулянта; 3) висвітлити диференційований підхід щодо переривання антикоагулянтної терапії у випадку прийому антагоністів вітаміну К або прямих оральних антикоагулянтів; 4) визначити доцільність «мосту» за допомогою парентеральних антикоагулянтів; 5) навести алгоритм щодо проведення «мосту» за допомогою парентеральних антикоагулянтів у перипроцедурний період; 6) надати рекомендації щодо відновлення прийому пероральних антикоагулянтів у післяпроцедурний період.

Ключові слова: фібриляція передсердь, антикоагулянтна терапія, антагоністи вітаміну К, пероральні антикоагулянти, тимчасове переривання терапії.


Алгоритм принятия решений по перипроцедурной антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного генеза: экспертный консенсусный документ Американской коллегии кардиологов 2017 года

Перипроцедурная антикоагулянтная терапия – частая «головоломка», к решению которой привлекаются клиницисты многих специальностей, и локальная практика ее применения может существенно различаться в разных центрах. Оптимальная стратегия перипроцедурной антикоагулянтной терапии крайне необходима при ведении пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного генеза. Несмотря на то, что внедрение стантартизированных, созданных на принципах доказательной медицины протоколов перипроцедурной антикоагулятной терапии способствует улучшению исходов проведенных вмешательств, практика их клинического применения пока не является столь распространенной, как бы этого хотелось. Случаи прерывания антикоагулянтной терапии при подготовке пациентов к различным вмешательствам возникают очень часто в рутинной клинической практике – например, только в странах Северной Америки ежегодно возникает потребность во временном предпроцедурном прекращении приема антикоагулянтов у 250 000 лиц. Осведомленность о риске геморрагических и краткосрочных тромботических осложнений после проведенных вмешательств является насущной необходимостью во многих клинических специальностях. Целью создания настоящего документа является разработка алгоритма принятия решений при определении стратегии перипроцедурной антикоагулянтной терапии. Для реализации этой цели мы стремились выполнить следующие задачи: 1) обосновать решение о целесообразности длительной антикоагулянтной терапии; 2) предоставить клиницистам алгоритм принятия решения о целесообразности прерывания приема антикоагулянта; 3) осветить дифференцированный подход к прерыванию антикоагулянтной терапии в случае приема антагонистов витамина К или прямых оральных антикоагулянтов; 4) определить целесообразность «моста» с помощью парентеральных антикоагулянтов; 5) привести алгоритм проведения «моста» с помощью парентеральных антикоагулянтов в перипроцедурный период; 6) дать рекомендации по восстановлению приема пероральных антикоагулянтов в послепроцедурный период.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, антикоагулянтная терапия, антагонисты витамина К, пероральные антикоагулянты, временное прерывание терапии.

[PDF] [Література]