Тенології діагностики та лікування

Хірургічне лікування аневризм лівого шлуночка задньобазальної локалізації

В.І. Урсуленко, О.К. Гогаєва, Л.В. Якоб, М.Л. Руденко, Н.М. Верич

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ

Мета роботи – вивчити поширеність і клінічні вияви задньобазальних аневризм лівого шлуночка (ЗБАЛШ), обґрунтувати показання для їх резекції, оцінити ефективність розробленої методики резекції способом «зсередини».

Матеріали і методи. У НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН України за період 2000–2015 рр. виконано 11 тис. операцій шунтування вінцевих артерій (ШВА) на серці, що працює, з приводу ішемічної хвороби серця. Пацієнтів зі ЗБАЛШ було 136 (6,9 %). У 85 з них операція ШВА поєднувалася з резекцією аневризми. В інших випадках (n = 51) необхідності й показань для резекції малої аневризми не встановлено. Ефективність розробленої методики резекції ЗБАЛШ і пластики лівого шлуночка (ЛШ) вивчали за інтраопераційними даними, результатами ЕКГ, ехокардіографії і катетеризації порожнин серця, зміни маркерів пошкодження міокарда.

Результати. Розроблена методика хірургічного лікування забезпечувала статистично значуще зменшення кінцеводіастолічного об’єму ЛШ, що супроводжувалося зменшенням кінцевосистолічного об’єму і збільшенням фракції викиду на 27,0 %, зниженням кінцеводіастолічного діаметра ЛШ і систолічного тиску в легеневій артерії відповідно на 52,2 і 29,0 %. У ранній післяопераційний період значущих післяопераційних ускладнень не спостерігали, за винятком одного випадку реторакотомії з приводу кровотечі з кукси вшитого мішка аневризми.

Висновки. Показання до усунення ЗБАЛШ малих розмірів за відсутності мітральної недостатності і тромбів у її порожнині відносні та залежать від характеру стінки купола аневризми. Розроблена методика відсікання мішка ЗБАЛШ способом «зсередини» і пластика дефекту ЛШ з подальшим герметичним зшиванням мішка аневризми відрізняється простотою і доступністю, забезпечує добрий ефект щодо відновлення геометрії ЛШ, поліпшення його систолічної функції.

Ключові слова: аневризма лівого шлуночка, аневризмектомія, ендовентрикулопластика.


Хирургическое лечение аневризм левого желудочка заднебазальной локализации

В.И. Урсуленко, Е.К. Гогаева, Л.В. Якоб, Н.Л. Руденко, Н.М. Верич

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

Цель работы – изучить распространенность и клинические проявления заднебазальных аневризм левого желудочка (ЗБАЛЖ), обосновать показания для их резекции, оценить эффективность разработанной методики резекции способом «изнутри».

Материалы и методы. В НИССХ им. Н. М. Амосова НАМН Украины за период 2000–2015 гг. выполнено 11 тыс. операций шунтирования венечных артерий (ШВА) на работающем сердце по поводу ишемической болезни сердца. Пациентов со ЗБАЛЖ было 136 (6,9 %). У 85 из них операция ШВА сочеталась с резекцией аневризмы. В остальных случаях (n = 51) необходимости и показаний для резекции малой аневризмы не установлено. Эффективность разработанной методики резекции ЗБАЛЖ и пластики левого желудочка (ЛЖ) изучали по интраоперационным данным, результатам ЭКГ, эхокардиографии и катетеризации полостей сердца, изменению маркеров повреждения миокарда.

Результаты. Разработанная методика хирургического лечения обеспечивала статистически значимое уменьшение конечнодиастолического объема ЛЖ, что сопровождалось уменьшением конечносистолического объема и увеличением фракции выброса на 27,0 %, снижением конечнодиастолического диаметра ЛЖ и систолического давления в легочной артерии соответственно на 52,2 и 29,0 %. В ранний послеоперационный период значимых послеоперационных осложнений не наблюдали, за исключением одного случая реторакотомии по поводу кровотечения из культи ушитого мешка аневризмы.

Выводы. Показания к устранению ЗБАЛЖ малых размеров при отсутствии митральной недостаточности и тромбов в ее полости относительны и зависят от характера стенки купола аневризмы. Разработанная методика отсечения мешка ЗБАЛЖ способом «изнутри» и пластика дефекта ЛЖ с последующим герметичным сшиванием мешка аневризмы отличается простотой и доступностью, обеспечивает хороший эффект по восстановлению геометрии ЛЖ, улучшению его систолической функции.

Ключевые слова: аневризма левого желудочка, аневризмэктомия, эндовентрикулопластика

[PDF] [Література]