Огляди

Поширеність природжених вад серця і магістральних судин у дорослих

І.Г. Лебідь

ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ

Огляд літератури містить аналіз поширеності природжених вад серця (ПВС) і магістральних судин у дорослих. Визначено 13 ключових публікацій, присвячених аналізу поширеності ПВС (9 досліджень проведено з використанням адміністративних баз даних, у 4 – розраховували виживання щодо кількості ПВC при народженні). Виявлено, що жодна країна не має достовірних даних щодо кількості дорослих з ПВС: цей показник щорічно неухильно зростає та змінює в подальшому структуру серцево-судинних захворювань у дорослих. Середня очікувана поширеність ПВС у дорослих, за даними літератури, – 3,04 на 1000 дорослого населення. Екстраполюючи отримані дані на чисельність населення України на 1 січня 2016 р. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, можна прогнозувати кількість дорослих з ПВС близько 105 тис. осіб. Діагнози ПВС часто ховаються під маскою інших, більш поширених, серцево-судинних захворювань. Залишаються складні та комбіновані вади, які потребують постійного обліку в спеціалізованих кардіологічних центрах.

Ключові слова: природжені вади серця, поширеність, дорослі.


Распространенность врожденных пороков сердца и магистральных сосудов у взрослых

И.Г. Лебедь

ГУ «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины», Киев

Обзор литературы содержит анализ распространенности врожденных пороков сердца (ВПС) и магистральных сосудов у взрослых. Определены 13 ключевых публикаций, посвященных анализу распространенности ВПС (9 исследований проведено с использованием административных баз данных, в 4 – рассчитывали выживание по отношению к количеству ВПС при рождении). Установлено, что ни одна страна не имеет достоверных данных о количестве взрослых с ВПС: этот показатель ежегодно неуклонно растет и меняет в дальнейшем структуру сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых. Средняя ожидаемая распространенность ВПС у взрослых, по данным литературы, – 3,04 на 1000 взрослого населения. Экстраполируя полученные данные на численность населения Украины по состоянию на 1 января 2016 р. без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции, можно прогнозировать количество взрослых с ВПС около 105 тыс. человек. Диагнозы ВПС часто скрываются под маской других, более распространенных, сердечно-сосудистых заболеваний. Сложные и комбинированные пороки нуждаются в постоянном учете в специализированных кардиологических центрах.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, распространенность, взрослые.

[PDF] [Література]