Форуми

«Дні аритмології в Києві»: світовий досвід і реалії вітчизняної практики

Підготував Дмитро Молчанов

19–20 листопада 2015 р. у ДУ «Інститут серця МОЗ України» відбулася VІІ науково-практична конференція Асоціації аритмологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології й електрофізіології серця «Дні аритмології в Києві». Протягом двох днів провідні вітчизняні експерти обговорювали сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні порушень ритму серця, нові рекомендації профільних експертних асоціацій щодо ведення пацієнтів з надшлуночковими та шлуночковими аритміями. Перший пленарний день був присвячений питанням хірургічного та інтервенційного лікування гострого коронарного синдрому, а також тромбопрофілактики в пацієнтів, які перенесли втручання.

Ключові слова: надшлуночкові та шлуночкові аритмії, гострий коронарний синдром, реваскуляризаційні втручання, антитромботична терапія.

 


«Дни аритмологии в Киеве»: мировой опыт и реалии отечественной практики

Подготовил Дмитрий Молчанов

19–20 ноября 2015 г. в ГУ «Институт сердца МОЗ Украины» состоялась VІІ научно-практическая конференция Ассоциации аритмологов Украины и Всеукраинской ассоциации специалистов по аритмологии и электрофизиологии сердца «Дни аритмологии в Киеве». В течение двух дней ведущие отечественные эксперты обсуждали современные тенденции в диагностике и лечении нарушений ритма сердца, новые рекомендации профильных экспертных ассоциаций по ведению пациентов с наджелудочковыми и желудочковыми аритмиями. Первый пленарный день был посвящен вопросам хирургического и интервенционного лечения острого коронарного синдрома, а также тромбопрофилактики у пациентов, перенесших вмешательства.

Ключевые слова: наджелудочковые и желудочковые аритмии, острый коронарный синдром, реваскуляризационные вмешательства, антитромботическая терапия.

 

[PDF]