Практичні настанови

Лікування аритмогенної кардіоміопатії (дисплазії) правого шлуночка

М.Т. Ватутін 1, 2, Г.С. Смирнова 1, Є.В. Єщенко 1, Г.Е. Дегтярьова 1, В.С. Колесніков 2, Ю.П. Гриценко 1

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк

Аритмогенна кардіоміопатія (дисплазія) правого шлуночка – це спадкове захворювання міокарда, яке призводить до розвитку шлуночкових аритмій і підвищення ризику раптової серцевої смерті. Накопичені наукові дані щодо клінічного перебігу, чинників ризику і терапевтичних підходів при цій патології дозволяють безперервно вдосконалювати тактику ведення хворих. Представлено огляд основних положень наукового консенсусу Міжнародної експертної групи з лікування аритмогенної кардіоміопатії (дисплазії) правого шлуночка 2015 р. Висвітлено питання, що стосуються стратифікації ризику, спостереження за пацієнтами, корекції способу життя, медикаментозного лікування, виконання катетерної абляції, імплантації кардіовертера-дефібрилятора та трансплантації серця при цій патології.

Ключові слова: аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка, аритмогенна дисплазія правого шлуночка, лікування.

 


Лечение аритмогенной кардиомиопатии (дисплазии) правого желудочка

Н.Т. Ватутин 1 , 2, А.С. Смирнова 1, Е.В. Ещенко 1, А.Э. Дегтярева 1, В.С. Колесников 2, Ю.П. Гриценко 1 

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

Аритмогенная кардиомиопатия (дисплазия) правого желудочка представляет собой наследственное заболевание миокарда, предрасполагающее к развитию желудочковых аритмий и повышенному риску внезапной сердечной смерти. Накопленные научные данные о клиническом течении, факторах риска и терапевтических подходах при этой патологии позволяют непрерывно совершенствовать тактику ведения больных. Представлен обзор основных положений научного консенсуса Международной экспертной группы по лечению аритмогенной кардиомиопатии (дисплазии) правого желудочка 2015 г. Освещены вопросы, касающиеся стратификации риска, наблюдения за пациентами, коррекции образа жизни, медикаментозного лечения, выполнения катетерной абляции, имплантации кардиовертера-дефибриллятора и трансплантации сердца при этой патологии.

Ключевые слова: аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, аритмогенная дисплазия правого желудочка, лечение.

 

[PDF] [Література]