Випадок із практики

Видалення фіброеластоми аортального клапана з використанням малоінвазивного доступу

Б.М. Тодуров, М.Д. Глагола, Г.І. Дарвіш, О.Г. Біцадзе, А.В. Іванюк, Н.В. Шателен, О.С. Болгова, С.І. Дорофеєва

ДУ «Інститут серця МОЗ Украини», Київ

Представлено клінічний випадок успішного видалення фіброеластоми аортального клапана в пацієнтки віком 57 років з використанням міні-стернотомічного доступу. Папілярна фіброеластома – досить рідкісна форма доброякісного новоутворення яка становить 7,9–10,0 % усіх первинних пухлин серця. Висока вірогідність порушення функції клапанів з можливою фрагментацією пухлини з наступною емболією артеріальних судин є показанням до невідкладної операції навіть у безсимптомних хворих. Міні-стернотомія дає змогу забезпечити достатню і безпечну експозицію для втручання на аортальному клапані й має суттєві переваги порівняно зі стандартним доступом.

Ключові слова: папілярна фіброеластома, міні-стернотомія, хірургічне лікування.

 


Удаление фиброэластомы аортального клапана c использованием малоинвазивного доступа

Б.М. Тодуров, М.Д. Глагола, Г.И. Дарвиш, А.Г. Бицадзе, А.В. Иванюк, Н.В. Шателен, А.С. Болгова, С.И. Дорофеева 

ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев 

Представляем клинический случай успешного удаления фиброэластомы аортального клапана у 57-летней пациентки с использованием мини-стернотомического доступа. Папиллярная фиброэластома – достаточно редкая форма доброкачественного новообразования. Составляет 7,9–10 % от всех первичных опухолей сердца. Высокая вероятность нарушения функции клапанов или возможной фрагментации опухоли с последующей эмболией артериальных сосудов является показанием к немедленной операции даже у бессимптомных больных. Мини-стернотомия позволяет обеспечить достаточную и безопасную экспозицию для вмешательства на аортальном клапане и имеет существенные преимущества по сравнению со стандартным доступом.

Ключевые слова: папиллярная фиброэластома, мини-стернотомия, хирургическое лечение.

 

[PDF] [Література]