Оригінальні дослідження

Хірургічне лікування супутньої патології при коригованій транспозиції магістральних судин

О.Є. Рєпін, Л.С. Манюк, В.І. Корча, Є.К. Кептанару, О.Є. Малига, Є.І. Вирлан, І.В. Куку

Республіканська клінічна лікарня, Кишинів, Молдова

Мета роботи – проаналізувати досвід фізіологічної корекції коригованої транспозиції магістральних судин (КТМС).

Матеріали і методи. У Республіканській клінічній лікарні у 1995–2014 рр. перебували під наглядом 39 пацієнтів з КТМС віком від 2 місяців до 48 років (0,7 % від усіх хворих з природженими вадами серця, обстежених за цей період). У пацієнтів реєстрували такі супутні захворювання: недостатність тристулкового клапана (7 осіб), дефект міжшлуночкової перегородки – ДМШП (12), атріовентрикулярну (АВ) блокаду 3-го ступеня (4), недостатність мітрального клапана (2), стеноз легеневої артерії (5).

Результати. У 19 хворих (50 % від усіх осіб з КТМС) виконано 24 операції з приводу супутніх аномалій, а також ускладнень, які розвинулися. Проведено корекцію недостатності системного АВ-клапана у 6 хворих (пластику – у 4, протезування – у 2 пацієнтів), звужування легеневої артерії – у 2, пластику ДМШП – у 9, імплантацію постійного ЕКС – у 4, пластику мітрального клапана – у 2, усунення підлегеневого стенозу – у 2, анастомоз Гленна – у 1. Операції виконано без летальних випадків. Хворих виписали зі стаціонару в задовільному стані, спостерігали в терміни від 8 міс до 14 років. У всіх пацієнтів корекція супутньої патології була адекватною. У віддалені терміни після операції прооперовано 3 хворих з огляду на прогресування недостатності системного клапана. Один хворий віком 48 років отримує медикаментозну підтримку з приводу недостатності системного шлуночка.

Висновки. Операції в пацієнтів з КТМС можуть виконуватися з низькою летальністю і добрими безпосередніми результатами. Однак зберігається високий ризик розвитку АВ-блокади, недостатності системного АВ-клапана, серцевої недостатності в 4–5-й декаді життя, незважаючи на відповідно виконану корекцію супутньої патології. Раннє виявлення і адекватна корекція супутніх дефектів і ускладнень дозволяють досягти задовільних безпосередніх та довгострокових результатів.

Ключові слова: природжена вада серця, коригована транспозиція магістральних судин.


Хирургическое лечение сопутствующей патологии
при корригированной транспозиции магистральных сосудов

О.Е. Репин, Л.С. Манюк, В.И. Корча, Э.К. Кептанару, О.Е. Малыга, Е.И. Вырлан, И.В. Куку 

Республиканская клиническая больница, Кишинев, Молдова 

Цель работы – проанализировать опыт физиологической коррекции корригированной транспозиции магистральных сосудов (КТМС).

Материалы и методы. В Республиканской клинической больнице в 1995–2014 гг. находились под наблюдением 39 пациентов с КТМС в возрасте от 2 месяцев до 48 лет, что составило 0,7 % от всех больных с врожденными пороками сердца, обследованных за этот период. У данных пациентов регистрировали следующие сопутствующие заболевания: недостаточность трехстворчатого клапана (7 лиц), дефект межжелудочковой перегородки – ДМЖП (12), атриовентрикулярную (АВ) блокаду 3-й степени (4), недостаточность митрального клапана (2), стеноз легочной артерии (5).

Результаты. У 19 больных (50 % от числа больных с КТМС) выполнены 24 операции по поводу сопутствующих аномалий, а также развившихся осложнений. Проведена коррекция недостаточности системного АВ-клапана у 6 больных (пластика – у 4, протезирование – у 2 пациентов), суживание легочной артерии – у 2, пластика ДМЖП – у 9, имплантация постоянного электрокардиостимулятора – у 4, пластика митрального клапана – у 2, устранение подлегочного стеноза – у 2, анастомоз Гленна – у 1. Операции выполнены без летальных исходов. Больные выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии, наблюдались в сроки от 8 мес до 14 лет. У всех пациентов коррекция сопутствующей патологии была адекватной. В отдаленные сроки после операции прооперированы 3 больных в связи с прогрессированием недостаточности системного клапана. Один больной в возрасте 48 лет находится на медикаментозной поддержке в связи с недостаточностью системного желудочка.

Выводы. Операции при КТМС могут выполняться с низкой летальностью и хорошими непосредственными результатами. Однако сохраняется высокий риск развития АВ-блокады, недостаточности системного АВ-клапана, сердечной недостаточности в 4–5-й декаде жизни, несмотря на адекватно выполненную коррекцию сопутствующей патологии. Раннее выявление и адекватная коррекция сопутствующих дефектов и осложнений позволяют достичь удовлетворительных непосредственных и долгосрочных результатов.

Ключевые слова: врожденный порок сердца, корригированная транспозиция магистральных сосудов.

 

[PDF] [Література]